مقاله تصاویر ماهواره ای و گازهای گلخانه ای

دانلود پایان نامه

بدیهی است قانون کارامدتر و پیشرفته خاک نقش مهم وحیاتی را درانطباق ابعاد مختلف این استراتژی واجرای آن درسطح ملی به عنوان بخشی از یک رویکرد جامع ومنسجم جهت مدیریت بهره برداری از زمین وحفاظت از خاک ایفاء می نماید. دستورالعمل حاضر اذعان دارد که ابعاد مختلف استراتژیUNEP می تواند به گونه ای مؤثر وکارآمد درتدوین ارکان ویژه سازمانی وحقوقی قانون ملی خاک، یادرتعیین جهت برخی ارکان یا مجموعه ای از ارکان خاص ویا تعیین ارکان یادشده مورد استفاده قرارگیرد.
دستورکار21 (فصل12، مدیریت اکوسیستم های شکننده، مبارزه بابیابان زدائی وخشکسالی)
محدوده این برنامه به شرح زیر است:
توسعه طرح های همه جانبه آماده باش وامداد خشکسالی، ازجمله ترتیبات کمک رسانی به مناطق درمعرض خشکسالی وطراحی برنامه هایی برای آوارگان ناشی از مسائل زیست محیطی.
تشویق وترویج اشتراک مساعی مردمی وآموزش زیست محیطی، باتمرکز برمسائل مربوط به بیابان زدائی و مدیریت آثارخشکسالی.
پروتکل کیوتو
بند دوم این پروتکل، از توسعه پایدار حمایت می کند واز هریک از اعضاء می خواهد تاسیاست ها واقداماتی را برای حفظ وارتقاء ذخیره گاه ها ومحل های مصرف گازهای گلخانه ای بادرنظرگرفتن تعهداتشان درقبال موافقتنامه های زیست محیطی بین المللی مختلف، روش های مدیریت پایدارجنگل به اجرا درآورند. همچنین مسئولیت دارند تا از اشکال پایدار کشاورزی درسایه ویژگی های تغییر اقلیم حمایت نمایند. روشن شده است که قوانین زیست محیطی می بایست نقش مهمی در حاظت واحیا محل های ترسیب کربن وتوسعه محل های مصرف فعلی یعنی برگرداندن کربن به خاک وذخیره آن در ذخیره گاه های درازمدت ایفا نماید. دربرخی شرایط، لازم است ارکان حقوقی خاصی مشخص شوند تابعنوان بخشی از هدف نهایی بهره برداری پایدار خاک وجلوگیری از فرسایش آن وپیشگیری از تشکیل ریزگردها، به ترسیب کربن خاک بپردازند.
حاصل میزگرد سال2001 آن بود که برخی کشورهای دارای اراضی وسیع کشاورزی ودامداری موافقت کردند که از طریق بهبود شیوه های کشاورزی، انتشار ریزگردها راکاهش دهند، چراکه بخش عظیمی از ایجاد ریزگردها دراین کشورها ناشی از شیوه های کاربری اراضی کشاورزی است.
اصول جنگل
اصول جنگل UNEPدرسال1992 ، بیانیه غیر حقوقی الزام آور برمبنای تفاهم جهانی در زمینه حفاظت، مدیریت، توسعه پایدار جنگل ها می باشد. این اصول براین باور هستند که جنگل ها فرآیندهای اکولوژیکی منحصر به فرد وپیچیده ای دارند که اساس ظرفیت بالقوه وبالفعل آنها برای تأمین منابع دربرطرف ساختن نیازهای انسان ونیز ارزش های زیست محیطی می باشند. همچنین مسئولیت حفاظت وتوسعه پایدار دربسیاری از کشورها برعهده دولت ها در سطوح ملی، استانی ومحلی دانسته است. دراین بیانیه همچنین عقیده براین است که می توان اجزای مختلف اصول جنگل را درون راهبردهای مدیریت جنگل به شکل رهنمودهایی برای مدیریت جنگل ها گنجاند تا با حفاظت ومدیریت محیط خاک که تخریب آن عامل اصلی بیابازایی و وقوع ریزگردهامی باشد، توجه بیشتری شود.
اتحادیه بین‌المللی حفظ طبیعت (IUCN)
اتحادیه بین‌المللی حفظ طبیعت، یک سازمان بین‌المللی با وظیفه یافتن راه‌حل‌های عملی برای طبیعت در معرض فشار و چالش‌های توسعه در جهان با مأموریت حفظ «تنوع زیستی» است زیرا تنوع زیستی پایه اصلی برخی چالش‌های جهان امروز چون تغییر آب و هوا، توسعه پایدار و امنیت غذایی محسوب می‌شود و در عمل بدنبال «حفظ» طبیعت و «پایداری» آن در مقیاس جهانی و محلی و با استفاده از کمیسیون‌های علمی، پروژه‌های عملی و سازمان‌های عضو در مقیاس جهانی است. این اتحادیه متشکل از نهادهای ملی، بین‌المللی، سازمان‌های دولتی، غیردولتی و بخش خصوصی است و یکی از مهمترین فعالیت‌های آن تنظیم دوره‌ای لیست قرمز گونه‌های در معرض تهدید است. با ظهور اولین جوانه‌های مفهوم توسعه پایدار، اتحادیه حفظ طبیعت در کشورهای مختلف فعال شد و متخصصین داوطلب بسیاری را به خدمت گرفت و خدمات مشاوره‌ای و حافظتی را در مقیاس منطقه‌ای و محلی تدارک دید و شبکه کمیته‌ها و نهاد‌های مشورتی منطقه‌ای خود را به تعداد بیشتری از کشورها توسعه داد. این نهاد از تحقیقات علمی حمایت کرده و پروژه‌های میدانی را در مقیاس جهانی اداره می‌کند و دولت‌ها، سازمان‌های غیردولتی،‌ آژانس‌های ملل متحد، ‌شرکت‌ها و جماعات محلی را کنار هم گرد می‌آورد تا سیاست‌های لازم را توسعه داده و بکار گیرند. این اتحادیه قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین شبکه محیطی جهان با عضویتی دموکراتیک با شراکت بیش از 1000 سازمان دولتی و غیردولتی و تقریباً 11 هزار دانشمند داوطلب از بیش از 160 کشور جهان است. فعالیت‌های این اتحادیه تحت حمایت بیش از 1000 گروه حرفه‌ای در بیش از 40 اداره و صدها شریک در بخش عمومی، ‌سازمان غیردولتی و بخش خصوصی در نقاط مختلف دنیا است. شعبه مرکزی آن در شهر «گلاند» سویس در نزدیکی ژنو قرار دارد. دیدگاه بیان‌شده این اتحادیه دنیایی است که برای طبیعت ارزش قایل باشد و آن را حفظ کند. مأموریت این تشکل اثرگذاری، تشویق و کمک به جوامع مختلف در سرتاسر دنیا برای حفظ طبیعت و اطمینان از این مسئله است که هر گونه استفاده از منابع طبیعی اجتناب‌پذیر و از نظر اکولوژیکی پایدار است
در پیش نویس موافقتنامه IUCN که به عنوان یک قرارداد، اصول منعکس شده درمعاهده های بخشی که برمحیط زیست وتوسعه اثر می گذارند را به هم پیوند می دهند، تهیه شده است. این پیش نویس، بندهای زیادی دارد که درزمینه حفاظت ومدیریت خاک، جلوگیری از بیابان زایی و تشکیل ریزگردها می باشند.
بند18 به طور مشخص به شرح زیر به موضوع حفاظت از خاک می پردازد:
اعضا باید به منظور حصول اطمینان از حفاظت ودر صورت لزوم نظارت خاک ها درتمام نظام های زیستی اقدامات مناسب را به کار گیرند وبا اجرای اقدامات مؤثر به جلوگیری از فرسایش خاک، مقابله با بیابان زایی، حمایت از فرآیند تجزیه مواد آلی واستمرار باروری خاک ها بپردازند.
برنامه عمل منطقه ای غبار
آسه آن ( اتحادیه ملت های جنوب شرق آسیا) یک سند منطقه ای درزمینه آلودگی فرامرزی ناشی از ذرات دودوغبار به نام برنامه عمل منطقه ای غبار، درسال1997 تدوین کرد. درواقع این سند مشهورترین سند منطقه ای دراین زمینه درسطح بین المللی است.
این برنامه در راستای انجام تعهد به همکاری مکانیزم های نظارت منطقه ای را اتخاذ کرده است. بدین نحو که برای جلوگیری ازآتش سوزی وخطرات ناشی ازآن مناطق به تجهیز منابع دراین راستا ملزم شده اند واین از طریق ایجاد سیستم های مانیتورینگ می باشد.
سازمان های محیط زیست وخدمات هواشناسی کشورهای آسه آن به منظور بهبود ارتباطات وافزایش اثربخشی هشدارهای اولیه مربوط به اتش سوزی سیستم های مانیتورینگ اینترانت را تأبیه نموده اند که اطلاعاتی از قبیل تصاویر ماهواره ای، نموداربادها واطلاعات کیفیت هوا رادر اختیار تمامی اعضاء قرار داده اند. زمینه وتعهد همکاری به قرار دادن اطلاعات موجود ودر دسترس هریک از اعضاء برای بهبودوضعیت وافزایش مقابله با آتش سوزی نمود پیدا می کند(رضوانی خلیل آباد، پیشین:78).
در بند(1-1) این موافقتنامه از اعضا خواسته شده است تادرچارچوب قوانین ملی خود، به تنهایی یا مشترکاً، اقدامات لازم را برای حفظ فرآیندهای اکولوژیکی ضروری ونظامهای حفظ حیات به کار گیرند وبا هدف توسعه پایدار، از هدف تنوع ژنتیکی حفاظت نمایند. اعضا متعهد شده اند که راهبردهای حفاظت ملی را درچارچوب راهبرد حفاظت منطقه ای ارائه وهماهنگ نمایند. بند(7) درمورد حفاظت از خاک از اعضا می خواهد که نقش خاک رادر کارکرد زیست بوم های طبیعی لحاظ کنند، به منظور احیا خاک های فرسایش یافته وتخریب شده، اقدامات حفاظت خاک رادرپیش گیرند، راهبردهای خاک را تدوین نمایند، فرسایش خاک را کنترل نمایند وحاصلخیزی خاک را بهبود بخشند. این هدف در زمینه خاک از طریق اقدامات عمومی در قالب توافقنامه بهبود می یابد، به ویژه درفصل سوم که به حفاظت از فرایندهای اکولوژیکی می پردازد. بند10 از اعضاء می خواهد تاکارکرد مناسب زیست بوم ها را حفظ نمایند واز تخریب محیط زیست که منجر به تشکیل ریزگردها می شود جلوگیری کنند. سایر بخش های توافقنامه نیز از این تعهد حمایت می کنند: ارزیابی وبرنامه ریزی محیط زیست، اقدامات حمایتی ملی(فصل پنجم) درزمینه تحقیقات علمی،آموزش واطلاعات وفصل ششم نیز شامل مقرراتی درخصوص همکاری بین المللی است.
موافقت نامه 2002آسه آن برای کنترل مشکل گردوغبار