مقاله با موضوع معراج پیامبر و تفاوت

دانلود پایان نامه

(خسرووشیرین،116)
شده بر عنکبوتی سوی غاری مگس گیری شده عنقا شکاری


(شیرین و خسرو،9)
نام اثر تعداد ابیات نعت نبی اکرم ( ص )
خسرو شیرین نظامی 33 بیت
شاهنامه 31
یوسف و زلیخا 34
شیرین و خسرو 30
فرهاد و شیرین 71
در خسرو شیرین نظامی بند 98 در 43 بیت معراج پیامبر آمده است و در آخر این منظومه قرار گرفته است اما در سه منظومه وحشی، جامی و دهلوی بلافاصله بعد از نعت نبی اکرم ( ص ) معراج پیامبر آمده است. در معراج و نعت نبی (ص)،باز هم دهلوی از پس تقلید بسیار خوب بر آمده اما جامی و وحشی اثری متفاوت از خود ارائه کرده اند تضمین ها و اشارات قرآنی که جامی در اثر خود در این قسمت به کار برده است قابل توجه است :
شد از سبّوحیان گردون صدا ده که «سُبحانَ الّذی اَسری بِعَبدِهِ»
(یوسف و زلیخا،68)
البته نظامی در قسمت ( نعت نبی اکرم ( ص ) ) در یک بیت به معراج پیامبر اشاره کرده است ولی به صورت مفصل آن را در بند 98 آورده است :
سریر عرش را نعلین او تاج امین وحی و صاحب سرّ معراج
(خسرووشیرین،116)
دهلوی و وحشی با بیت تخلّص، معراج نبی را جدا کرده اند :
سخن آن به که بهر ارجمندی ز معراج نبی یابد بلندی
(خسرووشیرین،116)
در آن قالب کسی کاین جانش باشد به گردون بر شدن آسانش باشد
(شیرین و خسرو،11)
شاعران در این قسمت تلمیحات فراوانی بکار برده اند که تقریباً متفاوت هست و شاید سعی کرده اند حداقل در کاربرد این تلمیحات تقلیدی عمل نکنند و اثر خود را جدید جلوه دهند .
ز چاهی برده ماهی را به انجم ز خاکی کرده دیوی را به مردم
گهی دندان به دست سنگ داده گهی لب بر سر سنگی نهاده
(خسرووشیرین،16)