مقاله با موضوع مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت زنجیره تامین

– فناوری عامل تبدل منابع طبیعی، سرمایه و نیروی انسانی به کالا و خدمات است که عناصر متشکله یا ارکان آن عبارتند از: سخت‌افزار، انسان افزار یا نیروی انسانی متخصص، فناوری متبلور در اسناد و مدارک یا اطلاعات و سازمان‌ها یا نهاد افزار. (همان منبع)
سخت‌افزار تجهیزات فیزیکی است که جهت فعالیت‌های ورود، پردازش و خروج در یک سیستم اطلاعاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. سخت‌افزار موارد زیر را شامل می‌شود: کـامپیوترها با اندازه‌ها و شکل‌های مختلف؛ و دستگاه‌های ارتبـاطی که کامپیوترها را بـه یـکدیگر متصل می‌سازند. (لاودن، 1389، ص19)
Widget not in any sidebars

2-2-2- اجزای فناوری:
معمولا به فناوری به عنوان سخت‌افزار، یعنی ماشین‌آلات و تجهیزات می‌نگرند در حالی که فناوری بسیار فراتر از سخت‌افزار است و می‌تواند به چهارجزء اصلی (شکل2-1) تقسیم شود که عبارتند از:
شکل (2-1) اجزای فناوری (فتحیان، مهدی‌نور، 1385، ص5)
الف) فن‌افزار
ب) انسان‌افزار
ج) اطلاعات افزار
د) سازمان افزار
مطابق شکل (2-1)، فناوری سیستمی است که با دریافت ورودی‌های مورد نیاز و با بهره‌گیری از چهار جزء پیش گفته محصولات یا خدمات مطلوب را ارائه می‌دهد. ناگفته نماند که برخی از صاحب‌نظران تقسیم‌بندی‌های دیگری را برای فناوری ارائه داده‌اند. برای مثال، زلنی فناوری را به سه جزء تفکیک می‌کند که عبارتند از: سخت‌افزار، نرم‌افزار و مغزافزار. (فتحیان، مهدی‌نور، 1385، صص 6-5)
2-2-3- طبقه‌بندی فناوری:
فناوری‌ها را می‌توان به انواع زیر دسته‌بندی کرد.
1- فناوری جدید
2- فناوری نوظهور
3- فناوری پیشرفته
4- فناوری‌ سنتی
5- فناوری متوسط
6- فناوری مناسب
7- فناوری مستند شده در مقابل فناوری پنهان.(فتحیان، مهدی‌نور، 1385، صص 7-6)
2-2-4- مدیریت فناوری:
مدیریت فناوری به سرعت تغییر برای هر سازمانی مهم است. تغییرات فناوری اطلاعات، مانند ظهور رایانه‌های شخصی، شبکه‌های مشتری/ سرویس دهنده و اینترنت و اینترانت‌ها، به سرعت و شدت روی داده‌اند، و انتظار می‌رود در آینده ادامه یابند. پیشرفت‌های فناوری سیستم‌های اطلاعاتی تاثیر عمده‌ای بر عملیات، هزینه‌ها‌، مدیریت محیط کار، و موقعیت رقابتی بسیاری سازمان‌های داشته و خواهد داشت. (ابراین، 1386، ص 411)
از این رو، تمام فناوری‌های اطلاعاتی باید به عنوان یک شالوده فناوری برای یکپارچه‌سازی کاربردهای درونی با مرتبط با بیرون کسب و کار مدیریت شوند. این فناوری‌ها عبارتند از اینترنت، اینترانت‌ها، ‌و انواع فناوری‌های تجارت و همکاری الکترونیک، و نیز نرم‌افزارهای یکپارچه سازمان برای مدیریت ارتباط با مشتری، برنامه‌ریزی منابع سازمان و مدیریت زنجیره تامین. در بسیاری از شرکت‌ها، مدیریت فناوری یکی از مسوولیت‌های اولیه معاون فناوری سازمان (CTO) می‌باشد، کسی که مسوول برنامه‌ریزی و بکارگیری تمام فناوری اطلاعات است. (همان منبع)
2-2-5- مفهوم اطلاعات:
اطلاعات عبارت است از تحریک ابتدایی رفتار به صورت مجموعه‌ای از علائم داده‌ها، شامل علائم و تحریک تجاربی است که مناسب رفتار در زمان داده شده نیستند. تفاوت بین داده‌ها و اطلاعات به دو دلیل اهمیت دارند:
الف- ممکن است به طور مجزا نیازهای اطلاعاتی مدیران و احتیاجات آنها را برای طراحی پایگاه اطلاعاتی تامین نمایند.