مقاله با موضوع مخزن الاسرار و لیلی و مجنون

دانلود پایان نامه

(دکتر معین1367/434)


«او در یکی از رساله های خود نوشته که اشعارش از پانصدهزار کمتر و از چهارصد زیاده است.»
دیوان خسرو شامل انواع مختلف شعر غیر از مثنوی های اوست که شاعر خود در پنج دفتر«پنج گنج» مرتب ساخته و آنرا به نامهای «تحفه الصغر»، «وسط الحیات»، «غره الکمال»، «بقیّه نقیّه»، و «نهایه الکمال» نامیده است.
دیوان او به سه قسمت تقسیم شده است که در گفته ی دکتر صفا به آن اشاره شده است (تحفه الصغر، وسط الحیات و عزه الکمال)
خمسه ی امیر خسرو شامل پنج کتاب زیر است. در همین جا اشاره ای به تقلیدی بودن نام آثار امیرخسرو می کنم:
مقایسه نام -خمسه دهلوی با خمسه نظامی
نام اثر دهلوی نام اثر نظامی
مطلع الانوار
شیرین و خسرو
مجنون ولیلی
آینه ی اسکندری
هشت بهشت مخزن الاسرار
خسرو و شیرین
لیلی و مجنون
اسکند نامه
هفت پیکر
از دیگر آثار او :
1. منظومه دول رانی خضرخان
2. تاج الفتوح
3. نه سپهر
همچنین تّغلق نامه و قران سعدین نیز از مثنوی های امیر خسرو است از امیر خسرو مجموعه ی شعری به نام «جواهر خسروی» نیز باقی مانده است که بیشتر موضوعی های آن جنبه تفننّی و سرگرمی دارد.
از امیر خسرو به نثر هم آثاری باقی مانده است که عبارتست از «خزاین الفتوح» معروف به تاریخ علایی، «افضل الفواید» و «رسایل الاعجاز» یا «اعجاز خسروی» که به ذکر نام آنها اکتفا می کنم.
5. زبان و شعر امیر خسرو :
بی تردید امیر خسرو از بزرگترین شاعران پارسی گوی هند و یکی از شاعران شیرین سخن و نیرومند فارسی است.