مقاله با موضوع لیلی و مجنون و تفاوت

دانلود پایان نامه

کدامین ناخنش در هر نیانی که از نوق القلم ندهد نشانی
براقش خرمن مه کرده جو زمیم معجزش نیمی مه نو
(شیرین و خسرو،11-10)


شکست آموز کار لات و عزا نگونساری از او در طاق کسری
(فرهاد و شیرین،415)
چو آدم در ره هستی قدم زد ز بهر روی صبح آراش دم زد
(یوسف و زلیخا،65)
در معراج نبی در منظومه دهلوی ابیاتی به چشم می خورد که بر گرفته شده از آثار دیگر نظامی است که این بیانگر تسلط دهلوی بر آثار نظامی است.
در نسخ عطار از هر وقت منسوخ شد آیت وقوفت
زهره طبق نثار بر فرق تا نور تو کی برآید از شرق
(لیلی و مجنون،36)
ز شادی زهره بر بط گیر گشته عطارد چشم بد را تیر گشته
(شیرین و سرو،112)
میکائیلت نشانده بر پر آمده به خواجه تاش دیگر
اسرافیلت فتاده بر پای هم نیم رهت بمانده بر جای
(لیلی و مجنون،37)
از آنجا میل میکائیل کرده از او منزل بر اسرافیل کرده
به عزرائیل نیز ارکان عالم نموده کیمیای جان عالم
(شیرین و خسرو،13)

در ادامه منظومه ها تفاوتهایی ایجاد می شود نظامی در منظومه خود در بند ششم یعنی بعد از نعت نبی اکرم (ص) (اشارت اولو الامر به نظم کتاب) را می آورد که بعداً به آن اشاره خواهد شد و بعد از آن دو مدح را، مدح طغرل ارسلان و مدح اتابک ابو جعفر محمد بن ایلدگز جهان پهلوان را می آورد .
دهلوی بعد از نعت نبی اکرم(ص) با یک بیت تخلص به مدح شیخ خود شیخ الاسلام نظام الدین می پردازد
مثال آسمان بر دشمن و دوست که شیخ من مبارک نسخه ی اوست
نظام الحق نبی را بازوی راست که چرخ ازرقش عطف مصلّاست