مقاله با موضوع عبدالرحمان جامی و امیرخسرو دهلوی

دانلود پایان نامه

2. مثنوی های وحشی شامل : خلدبرین ، ناظر و منظور و فرهاد و شیرین
3. ترکیب ها و ترجیع های وحشی، که از دل انگیزی و خوبی در عالترین درجه است و شاعر نهایت قدرت را در بیان دلباختگی و حالات دلدادگی به کار برده است.
4. ساقی نامه ی طولانی او که کم نظیر است.
(صفی نیا1381/245)

بخش دوم :
خسمه سرایی و مقلّدان
فصل اول :
خمسه سرایی به تقلید از نظامی :
«اگر چه خود نظامی در سه منظومه از پنج گنج خود (خسرو و شیرین، هفت پیکر و اسکندرنامه) برخی از قهرمانان شاهنامه را به تصویر کشیده است؛ ولی هیچ یک از این آثار به نتیجه ی تأثیر مستقیم به قلم نیاورده بلکه با مقاصدی نو و اندیشه هایی تازه دست به کار شده و آثاری ناب از خود به یادگار گذاشته است.»
(مبارز1360/50)
نظامی هر چند نمونه ی عالی کار فخرالدّین اسعد گرگانی را در ویس و رامین پیش روی داشته، با زیرکی و جوهر شناسی خاص خود داستانهایی را برای منظوم کردن پیش کشیده که بیش تر مقبول طبع ایرانیان مسلمان است.
با آن که وی در نظم مخزن الاسرار به حدیقه و در نظم سایر داستانها – جز لیلی و مجنون – بدون تردید به شاهنامه نظر داشته اما روی هم رفته، به دلیل نوآوری هایی که در قلمرو ترکیب و معنی و ساختار داستانی دارد هرگز نمی توان او را وامدار شاعران پیشین دانست و ذرّه ای از پایگاه بلند او در شعر فارسی کاست، بلکه بر عکس باید گفت دولت جاویدی که در قلمرو داستان سرایی فارسی برای وی به دست آمده امروز هم همچون گذشته پاینده و شکوهمند مانده است.
فصل دوم:
مقلّدان نظامی :
«مهارتی که نظامی در تنظیم و ترتیب منظومه های خود به کار برده است باعث شد که به زودی آثار او مورد تقلید شاعران قرار گیرد و تقلیدها از قرن هفتم به بعد آغاز شد و در تمام دورهای ادبی زبان فارسی ادامه یافت.»
(صفا1374/319)
تعداد کسانی که از نظامی پیروی کرده اند بسیار زیاد است در اینجا به مهمترین مقلّدان او به طور اختصار اشاره می شود نخستین و بزرگترین شاعری که به تقلید از نظامی پنج گنجی سروده است امیرخسرو دهلوی است که در قسمت شرح حال و آثار او مفصلاً سخن گفته شده است.
مهمترین مقلدان :
1.امیر خسرو دهلوی ( وفات 752 ) 9- عرفی شیرازی ( وفات 999 )
2.قاسمی گنابادی ( وفات 903 ) 10- مکتبی
3.خواجوی کرمانی 11- فیضی فیاضی
4.عبدالرحمان جامی 12- اشرف مراغی
5.وحشی بافقی ( وفات 991 ) 13 – آذر بیکدلی