مقاله با موضوع شاهنامه ی فردوسی و خسرو و شیرین

دانلود پایان نامه

6.هاتفی خرجردی 14- میرزا محمد جعفر تبریزی(شعله)
7.هاتفی جامی نوه جامی(927) 15- سید محمد امین شهرستان ( روح الامین )
8.نامی اصفهانی 16- محمد خان بن حاج دشتی(دشتی)

به زبان ترکی هم آثاری به تقلید از نظامی سروده شده است.

بخش سوم :
خسرو و شیرین
فصل اول : پیشینه ی داستان خسرو و شیرین :
«داستان عشق خسرو و شیرین در نواحی گنجه از دیرباز شهرت و آوازه ای داشت. در بردع ماجراهایی شگفت انگیز از این عشق پرشور نقل می شده»[است].
(زرین کوب1374/74)
«محمدعوفی در لباب الالباب نقل می کند که : «نظامی گنجه ای قصه ی خسرو و شیرین را چنان نظم کرد که روان عنصری تلخ کام شد.»
درالذریعه نیز به خسرو و شیرین بر می خوریم و این نشان می دهد که قبل از نظامی عنصری نیز منظومه ای به نام خسرو و شیرین داشته است که اکنون در دست نیست.»1
(ریاحی1376/33)
نظامی از نسخه ای که اصل آن در شهر بردع است استفاده کرده است.
« داستان دارای اصل تاریخی است اما پیداست که شاعر در آن چنان خیال پردازی کرده و آن را به شکوه داستانی پر بار کرده است.»
(صفی نیا1381/272)
داستان عشقبازی های خسرو شیرین از جمله ی داستانهای اواخر عهد ساسانی است که در کتاب هایی از قبیل «المحاسن و الاضداد» «جاحظ بصری»، «غرر اخبار ملوک الفرس ثعالبی» و «شاهنامه ی فردوسی» آمده است.
(صفا1374/316)
این داستان دارای اصلی تاریخی است، ولی منابعی را که نظامی داستان را از آن بر گرفته، نمی شناسیم داستانهایی از شیرین در شاهنامه آمده است … جزئیات زیادی از داستان خسرو و شیرین در « غررملوک الفرس » از ثعالبی نمی یابیم.»
(صفی نیا1381/272)
«در کتاب المحاسن و الاضداد جاحظ مقدار اندکی در مورد شیرین همسر خسرو آمده است و از شیرین به عنوان زن خسرو یاد کرده است.»2
(جاحظ1328/202-200)
«در تاریخ طبری، مطالب زیادی در مورد خسرو پرویز آمده است اما در مورد جزئیات داستان عشق او با شیرین چیزی نگفته است.»3