مقاله با موضوع شاهنامه فردوسی و خسرو و شیرین

دانلود پایان نامه

(حسین زاده1383/116)
در مجموع در دیدگاه های نظامی در مورد زن تناقضاتی دیده می شود.

بخش چهارم :
آغاز کتاب خسرو و شیرین و مقایسه آن با چند اثر دیگر
مقایسه فهرست مطالب آغاز کتاب پنج منظومه:
خسرو و شیرین نظامی، شاهنامه فردوسی، شیرین و خسرو دهلوی ، یوسف و زلیخای جامی، فرهاد و شیرین وحشی
خسرو و شیرین نظامی شاهنامه فردوسی شیرین و خسرو امیر خسرو
دهلوی یوسف و زلیخای جامی فرهاد و شیرین وحشی
آغاز کتاب
در توحید
در استدلال در توفیق شناختن
در مناجات
فی نعت خاتم النبین (ص)
دراشارت اولوالامر به نظم کتاب
در مدح طغرل ارسلان
در مدح اتابک ابو جعفر محمد بن ایلدگر جهان پهلوان
خطاب زمین بوس
در مدح پادشاه سعید قزل ارسلان آغاز کتاب
ستایش خرد
گفتار اندر آفرینش عالم
گفتار اندر آفرینش مردم
گفتار اندر آفرینش آفتاب
گفتار اندر آفرینش ستایش ماه

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع تحقیق با موضوع مفهوم زمان و آیات قرآن