مقاله با موضوع سیر و سلوک و سلطان محمد

دانلود پایان نامه

(صفا1374/123)
دکتر ذبیح ا… صفا از نظامی عروضی نقل کرده است : که استاد طوس «الحق هیچ باقی نگذاشت و سخن را به آسمان علییّن برد و درعذوبت بماء معین رسانید.» و همینطور « من در عجم سخنی باین فصاحت نمی بیینم و در بسیاری از سخن عرب هم.»
(همان،123)

فصل سوم :
شرح احوال امیر خسرو دهلوی
1. زندگی و تولد شاعر:
«امیر سیف الدین محمود، پدر امیر خسرو که اصلاً ترک نژاد بوده است با حمله ی مغول از بغ به هندوستان می گریزد و در ولایت پیتیالی( patyali ) اقامت می گزیند.1»
(براون1351/132)
«پس از چندی با دختر یکی از امرای محلی ازدواج می کند و فرزند او امیر خسرو در سال 651 هـ .ق متولد می شود.2»
(اصغر1372/75-74)
2. دانش های امیر خسرو :
«خسرو بسیار با هوش بود، او به تحصیل علوم و فنون عصر مشغول گردید و مخصوصاً به مطالعه ی دواوین فارسی اقبال داشت و در این زبان مهارت تام یافت و از ایام جوانی به سرودن اشعار پرداخت.3»
(دکتر معین1367/433)
«امیر خسرو علاوه بر اطلاعات وسیع از زبانهای فارسی و ترکی و عربی و ادبیات این هر سه زبان، به زبان هندی و ادب آن نیز آشنایی داشت. در نظم و نثر، هر دو استاد و در موسیقی هندی و ایرانی ماهر و توانا بوده است و به او آوازای خوش نسبت داده اند و گفته اند سیزده پرده ی نغمه ابداع کرده است.»
(صفا1374/138)
3. سلوک امیرخسرو :
امیرخسرو بارها از ملازمت سلطان استعفا می خواهد. اما سلطان محمد نمی پذیرد و با این وجود سرانجام از کارهای دنیوی کناره می گیرد و دست ارادت به سوی عارف مشهور، شیخ نظام الدین اولیاء دراز می کند، سالها به سیر و سلوک می پردازد و مدح پادشاهان و امرا را از دیوان اشعارش پاک می سازد.
خسرو به پیر طریقت خویش احترام بسیار می گذاشت و نسبت به وی فداکار بود بعد از خبر مرگ استاد از خدمات دولتی کناره گرفت و همه ی ثروت خویش را به نیازمندان بخشید و در جوار مقبره ی اولیا مجاور شد و شش ماه بعد -یعنی به سال (725 هـ)- در دهلی در گذشت.»
(دکتر معین1367/433)
کار امیر خسرو، فقط باز کردن راه پیروان نظامی نبود به عقیده هرمان اته « امیر خسرو بود که در داستان سرایی رمانتیک راه نوینی باز کرد. بهترین نوع این داستانها که جنبه ی خاص رمانتیک دارد همان دیول رانی خضرخان اوست.»
(اصغر1372/82)
4. آثار امیر خسرو دهلوی :
امیرخسرو یکی از پرکارترین شاعران پارسی گوست.