مقاله با موضوع سپرده ها، قبول سپرده، صاحب نظران

ا منفی بر متغیر وابسته تاثیر می گذارد.یعنی هر مقدار افزایش در متغیر مستقل روی دهد ، در متغیر وابسته نیز افزایش یا کاهش روی خواهد داد.دلیل تغییر در متغیر وابسته را باید در متغیر مستقل جست وجو کرد(سکاران،1388،ص85).در تحقیق فرا رو، طرح های نوآورانه (نوآوری) و ابعاد مختلف آن یعنی نوآوری خدمات، نوآوری تکنولوژیک و نوآوری فرآیند بعنوان متغیر مستقل می باشند.
همچنین متغیر وابسته همان متغیر اصلی است که به منزله یک مطلب قابل پژوهش جلوه می کند.با تحلیل متغیر وابسته (یعنی این که چه متغیرهائی بر آن تاثیر می گذارد) ،می توان برای حل مسال به پاسخ هایی دست یافت(سکاران،1388،ص83).تجهیز منابع بعنوان متغیر وابسته در تحقیق حاضر می باشد.
طرح های نوآورانه، نوآوری هایی هستند که در موسسات مالی علی الخصوص بانک ها به اجرا در می آید و بیش تر در حیطه ارایه خدمات جدید و فرآیندهای جدید است. بنابر این در این تحقیق منظور از طرح های نوآورانه، نوآوری در بخش طراحی ، تولید و ارایه خدمات جدید است. منظور از نوآوری استفاده از خلاقیت و ابتکار در ارائه ی طرح ها و خدمات جدید به مشتریان است که در قالب خط مشی سالانه تجهیز منابع و در ابتدای هر سال از طرف هیئت مدیره تصویب شده و در اختیار شعبات قرار می گیرد. با توجه به نظریه های مختلف صاحب نظران در زمینه نوآوری، نوآوری سازمانی به سه دسته تقسیم می شود (لوالیه و تلیه، 1385،ص21):
1- نوآوری محصول (خدمات)؛
2- نوآوری تکنولوژیک ؛
3- نوآوری فرآیند.
با توجه به افزایش فضای رقابت در صنعت بانکداری ، نوآوری های روزافزون در حوزه خدمات بانکی ، پیشرفت فن آوری و انتظار تسهیل بیشتر انجام امور بانکی از سوی مشتریان ، لازم بودن ایده پردازی ، اهمیت به این موضوع در تدوین سازمان و عملیاتی نمودن آن واقعیتی است اجتناب ناپذیر و بانکهای کشور جهت رقابت باید با شکوفایی خلاقیتها در این مسیر ، با بسترسازی و برنامه ریزی دقیق ، خود را وارد عرصه رقابت جدی تری نمایند(کابارانزاد قدیم،1388،ص20)
بنابراین بطور کلی چنین می توان گفت که اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر ناشی از اهمیت فزاینده ای است که نوآوری در تجهیز منابع در محیط رقابتی و پیچیده بانک های امروزی دارد.
1-4 )اهداف تحقیق
هدف کلی این تحقیق شامل بررسی تاثیر طرح های نوآورانه بر تجهیز منابع بانک کشاورزی می باشد که به صورت کامل تر به شکل زیر بیان می شود:
الف. انگیزش های لازم برای مدیران جزء جهت ارائه پیشنهادات قابل اجرا در شعب بانک کشاورزی استان گیلان ایجاد گردد.
ب. رابطه نوآوری(اجرای طرح های نوآورانه) و تجهیز منابع در شعب بانک کشاورزی استان گیلان مشخص شود.
ج- رابطه بین استراتژی های نوآورانه سازمانی (شامل نوآوری خدمات، فرایند و تکنولوژیک) بر عملکرد مالی در شعب بانک کشاورزی استان گیلان مورد سنجش قرار گیرد.
1-5 )فرضیه ی تحقیق
1-5-1)فرضیه اصلی
بین طرح های نوآورانه و تجهیز منابع رابطه وجود دارد.
1-5-2)فرضیه های فرعی
فرضیه1: بین نوآوری خدمات و تجهیز منابع رابطه معنی دار وجود دارد.
فرضیه 2: بین نوآوری تکنولوژیک و تجهیز منابع رابطه معنی دار وجود دارد.
فرضیه 3: بین نوآوری فرآیند و تجهیز منابع رابطه معنی دار وجود دارد.
1-6)تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق
نوآوری خدمات
تعریف مفهومی
نوآوری در محصول شامل ارایه محصول (خدماتی) می شود که در مقایسه با سایر محصولات موجود در بازار، حائز حداقل یک خصوصیت نوین و متمایز باشد (لوالیه، 1385، ص22).
تعریف عملیاتی
در این تحقیق نوآوری محصول بر اساس زیر سازه های ارایه خدمات جدید، بهبود خدمات، پاسخگویی به خواسته های مشتریان، طراحی پیشرو برای خدمات اندازه گیری می شود.
نوآوری فرایند
تعریف مفهومی
نوآوری در فرایند در برگیرنده فرآیندهای صنعتی اجرا شده در زمینه طراحی، تولید وتوزیع محصولات و خدمات می شود. باید خاطر نشان کرد که برای سازمان ها، اهمیت این نوع نوآوری کم تر از اهمیت نوآوری در محصولات نیست (لوالیه، 1385، ص 23).
تعریف عملیاتی
در این پژوهش نوآوری فرآیند براساس زیر سازه های بازارگرا بودن ، حمایت از طرح ایده های نو، اجرای ایده های نو اندازه گیری می شود.
نوآوری تکنولوژیک
تعریف مفهومی
تکنولوژی یکی از ابزارهایی است که موجب ارزش آفرینی و مزیت رقابتی می شود. در حال حاضر در بسیاری از صنایع، نوآوری تکنولوژیک به مهمترین محرک دستیابی به موفقیت رقابتی تبدیل شده است.نوآوری تکنولوژیک عبارت است از عمل معرفی کردن یک وسیله، روش یا مواد جدید برای استفاده از آن ها در جهت اهداف تجاری یا عملی (ا. شلینگ، 1387، ص17).
تعریف عملیاتی
در این پژوهش نوآوری تکنولوژیک بر اساس زیرسازه های تکنولوژی های برتر، توسعه نرم افزاری سازمان، نوآوری در انجام کارها، استفاده از اتوماسیون و رایانه اندازه گیری می شود.
تجهیز منابع
تعریف مفهومی
منظور جذب سرمایه مشتریان و افزایش سپرده گذاری آنها می باشد که در نهایت منجر به افزایش منابع مالی در بانک خواهد شد. سپرده های اشخاص نزد بانک ها از اقلام مهم منابع مالی محسوب میگردد زیرا که حساب سپرده ها چندین برابر سایر منابع میباشد.به همین دلیل تکیه بانکها بیشتر به سپرده اشخاص می باشد (احمدی راد، 1389، ص 142).
تعریف عملیاتی
در این پژوهش بانک ها می توانند به منظور تجهیز منابع پولی، تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده ها مبادرت نمایند
الف) سپرده های قرض الحسنه: 1-جاری 2- پس انداز
ب) سپرده های مدت دارد: 1-کوتاه مدت 2- بلندمدت
1-7 )قلمرو تحقیق
1-7-1)قلمرو موضوعی:
این پژوهش در خصوص بررسی تاثیر طرح های نوآورانه بر تجهیز منابع در شعب بانک کشاورزی استان گیلان صورت می گیرد.
1-7-2)قلمرو زمانی:
منظور از قلمرو زمانی این است که تحقیق در چه فاصله ای از زمان صورت میگیرد و از آن جهت ضروری است که بررسی کننده یا خواننده تحقیق با توجه به این دوره زمانی در مورد به کارگیری دستاوردهای تحقیق می تواند تصمیم گیری کند. این پژوهش در دوره زمانی سه ساله 90-92 مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1-7-3)قلمرو مکانی :
قلمرو مکانی این تحقیق شعب بانک کشاورزی استان گیلان است.
ساختار کلی پژوهش
در فصل اول، کلیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. در فصل دوم به بیان مطالب مربوط به عنوان پژوهش و پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی پرداخته شد. در فصل سوم، روش تحقیق و در فصل چهارم تجزیه و تحلیل دادهها مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت در فصل پنجم به نتیجه گیری فرضیات پرداخته شد.
فصل دوم:
ادبیات تحقیق
7. ایجاد بسترهای مناسب و تعریف شده جهت دریافت نظرات و پیشنهادات توسط کارکنان و مشتریان
8. ایجاد انگیزه در کارکنان در ایده پردازی که بازوی موثر مدیریت در ارتقای خدمات محسوب می گردند؛
9. ایجاد دیدگاه بلندمدت در بانک؛
10.تغییر ساختار سازمانی بانک به سمت نوآور بودن.
با توجه به افزایش فضای رقابت در صنعت بانکداری ، نوآوری های روزافزون در حوزه خدمات بانکی ، پیشرفت فن آوری و انتظار تسهیل بیشتر انجام امور بانکی از سوی مشتریان ، لازم بودن ایده پردازی ، اهمیت به این موضوع در تدوین سازمان و عملیاتی نمودن آن واقعیت است اجتناب ناپذیر و بانکهای کشور جهت رقابت باید با شکوفایی خلاقیتها در این مسیر ، با بسترسازی و برنامه ریزی دقیق ، خود را وارد عرصه رقابت جدی تری گردانده و امید است در آینده نزدیک شاهد تغییرات و نوآوری فراوان در مسیر پاسخگویی به نیازها های جامعه توسط این صنعت مهم کشور باشیم(31p،2010، Seiler).
در دنیای امروزی آنچه موفقیت و یا شکست یک سازمان را رقم می زند، نحوه تعریف آن سازمان از ” تحقیق و توسعه” است. چرا که یک سازمان می‌تواند با شیوه‌ای تکمیلی و مشارکتی، در امر تحقیق و توسعه بر فناوری‌هایی سرمایه‌گذاری کند که جای نسل قبلی فناوری مورد استفاده را می‌گیرند. در این شیوه، پیشرفت‌های فنی از چندین حوزه فناوری که سابقاً از هم جدا بوده‌ا‌ند با هم ترکیب شده و به ساخت فرآورده‌ای می‌انجامند که بازارها را متحول می‌سازد. برای مثال، از پیوند بانکداری و IT، بانکداری الکترونیک بوجود آمد و این به پیدایش سیستم‌ اینترنت بانک انجامید(31p،2010، Seiler).
معمولا” زمانی که بحث از برنامه‌های تحقیقاتی مشترک به میان می‌آید، بسیاری ترجیح می‌دهند که فقط با هم‌رشته‌های خود مشارکت داشته باشند؛ اما مشارکت تکنولوژیک، علوم گوناگون را به همکاری تحقیقاتی هدفمند فرا می‌خواند. اصل ” یک سازمان – یک فناوری” مدتهاست که منسوخ شده و جای خود را به ” یک سازمان – دهها فناوری” سپرده است. اگر سیستم بانکی بخواهد براساس پیوند چندین فناوری شکل بگیرد؛ باید چشم خود را به روی همه پیشرفتها و نوآوری‌های تکنولوژیک، به ویژه در خارج از محیط تخصصی خود باز کند. آنها را با فناوریهای در حال استفاده خود پیوند داده و محصولات نوآورانه را روانه بازار کند. ادغام فناوری‌ها برخی اوقات تعصب بیش از اندازه نسبت به فعالیت‌های تخصصی در ” تحقیق و توسعه” ، امکان ترکیب فناوری‌ها را نادیده می‌گیرد. این امر ناشی از دلایل پیچیده‌ای همچون بی‌اعتمادی سازمان‌ها نسبت به نوآوری‌های خارجی، دوری جستن از آنچه در داخل سازمان ساخته نشده و بیزاری از دستاوردهای تحقیقاتی مشترک با دیگران می‌باشد. ادغام فناوری‌ها، از آن رو که به جای جایگزین کردن، ترکیب می‌کند، طرز تفکری متفاوت و مجموعه‌ای از حمایت‌های خاص مدیریت را می‌طلبد(3p،2010، Seiler).
نوآوری نظام یافته( TRIZ) و کسب مزیت های رقابتی برای سازمان‌هایی نظیر بانک، همیشه نیروهایی وجود دارند که مزیت‌های رقابتی بازار را تهدید می‌کنند. لذا مدیران علاقمند هستند که بدانند چگونه با این تهدیدات و فشارها مقابله کنند. معمولا” برای مقابله با چنین تهدیدهایی، استراتژی‌هایی به شرح زیر ارایه می گردد (32p،2010، Seiler).
رهبری بازار با داشتن کمترین هزینه؛
– استراتژی ارایه محصولات متفاوت و متنوع؛
– استراتژی ارایه محصولات خاص برای قسمت کوچکی از بازار؛
– استراتژی تلاش برای افزایش سهم بازار( که موجب رشد سازمان می‌شود(؛
– استراتژی همکاری با رقبا؛
– استراتژی نوآوری؛
– استراتژی بهبود عملیات؛
– استراتژی مشتری مداری؛
– استراتژی سرعت عمل بالا؛
– استراتژی ایجاد مرز(یعنی با ارایه محصولات خاص و خلاقانه اجازه ورود رقبا را به بازار خود ندهیم)؛
– استراتژی حفظ مشتریان و تامین کنندگان قدیمی؛
– استراتژی افزایش هزینه مراجعه مشتری به رقیب ( ایجاد روشهایی که مشتری و یا تامین کننده را از رجوع به رقبا تنها برای مسایل مالی منصرف کند).
در کنار این راهبردها، بسیاری از سازمانها و شرکت‌ها از TRIZ بعنوان یک ابزار برای تقویت مزیت‌های رقابتی بهره می‌برند. زیرا TRIZمی‌تواند کمک کند تا فضای خارج از تخصص کاری‌مان را نیز ببینیم؛ با راه‌حل‌های خوبی که در سایر تخصص‌ها وجود دارد آشنا شویم و از آنها برای حل مشکلاتمان الهام بگیریم. TRIZ می‌تواند نشان دهد که بازار به کدام سمت می رود و چگونه می توانیم قبل از رقبا به آن برسیم؛ و نشان خواهد داد که چگونه محصول فعلی‌مان را بهبود دهیم، و تشخیص دهیم چه محصولات جدیدی وارد بازار می شوند که ممکن است محصول فعلی ما را منسوخ کنند(7p،2012،Thompson).
تاریخچه پیدایش نوآوری نظام یافته (TRIZ) نوآوری نظام یافته (TRIZ) در سال 1946 توسط یک دانشمند روسی بنام گنریش آلتشولر کشف شد. وی بیش از 400،000 ثبت اختراع را در زمینه‌های مختلف مهندسی مورد بررسی قرار داد. آلتشولر آن اختراعاتی را مطالعه کرد که مؤثرترین راه حل ها را داشتند. از اینجا توانست اصل مسلم خود

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *