مقاله با موضوع زنجیره تأمین، زنجیره تامین، مدیریت زنجیره تامین، مدل پیشنهادی

درگیر شویم، تا درنهایت محصولی با یک شاخص کیفی تولید کنیم که هم هزینه های زنجیره مینیمم شود و هم کیفیت ماکزیمم گردد که در نهایت رضایت مشتری را برای ما به همراه داشته باشد؟
۱-۶-ساختار تحقیق
با توجه به اهداف مورد نظر ، ساختار تحقیق حاضر به صورت زیر است:
در فصل دوم این تحقیق، کلیات زنجیره تامین و همچنین مطالعات انجام شده در این زمینه مرور می‌شود.
در فصل سوم، مساله تحقیق به صورت کامل شرح داده می شود و مدل پیشنهادی این تحقیق ارائه می‌گردد و کمی هم از روش حل بیان می کنیم.
فصل چهارم مثال ها و نتایج محاسباتی که نشان دهنده کارایی مدل است توسط نرم افزار lingo حل می‌شود و سپس به علت ناتوانی این نرم افزار در حل مساله در ابعاد بزرگتر مدل ارائه شده توسط الگوریتم فراابتکاری حل می گردد.
در فصل پنجم نتیجه گیری و تحقیقات آتی بیان می شود و در پایان منابع و مراجع گنجانده شده است.
۱-۷-خلاصه فصل
در این فصل به چگونگی مراحل انجام شده در این تحقیق پرداختیم. نوع مسئله شرح داده شد و با ضرورت انجام و نوآوری که در مدل پیشنهادی آمده است آشنا شدیم. در فصل های بعد به صورت مبسوط آن را توضیح داده و ابعاد مختلف آن را بررسی خواهیم کرد.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱-مقدمه
امروزه در بازارهای جهانی، شرکتهای انفرادی دیگر نه به عنوان نهادهای مستقل با نام های تجاری منحصر به فرد، بلکه به عنوان بخش جدایی ناپذیر از زنجیره تأمین با هم رقابت می کنند.]۱۰ [به این ترتیب، موفقیت نهایی یک شرکت به توانایی مدیریتی آن در ادغام و هماهنگ کردن شبکه ای پیچیده از روابط کسب وکار درمیان اعضای زنجیره تأمین بستگی دارد.همچنین پیچیدگی کالا و خدمات در دنیای رقابتی امروز به گونه ای است که سازمان ها به تنهایی وبدون کمک گرفتن ازسازمان های دیگر نمی توانند محصولی را تولیدوخدمتی را ارائه دهند.به منظور رویارویی با این مشکلات وچالش ها، هرروزه رویکردهای جدیدی ظهور می کنند.رویکرد مدیریت وبرنامه ریزی زنجیره تأمین از جمله رویکردهای جدید برای مقابله با چالش های مذکور در این زمینه می باشد.
از طرفی با توجه به اینکه عملکرد کل زنجیره تأمین ارتباط تنگاتنگی با ساختارو نحوه ارتباط اجزای زنجیره وسیاستهای مدیریتی آن دارد، لذا نیاز به یکپارچگی درسطوح مختلف تصمیم گیری برای نیل به عملکرد بهتر، احساس می شود وهمین امر باعث شده است که در دو دهه اخیر تحقیقات گسترده ای در این زمینه انجام شود.
در این فصل، تعاریف و نکاتی در ارتباط با زنجیره تامین بیان می شود و پژوهش های انجام شده در این رابطه مورد مطالعه قرار می گیرد. از آنجایی که مدل پیشنهادی مدلی چندهدفه است، روشهای حل مسائل چندهدفه توضیح داده شده و تاریخچه الگوریتمهای فراابتکاری پیشنهادی و ساختار کلی آنها مرور ‏میشود.
۲-۲-زنجیره تأمین
پیش از ارایه تعاریف، نمایی از یک زنجیره تامین در ساده ترین حالت خود به لحاظ حجم اجزای زنجیره در شکل ۲-۱ آورده شده که با در نظر گرفتن آن، تعاریف ارایه شده از زنجیره تامین روشن تر باشد.
شکل ۲-۱- نمایی از یک زنجیره تامین
طی سالیان اخیر، مدیران شاهد یک دوره تغییرات شگرف جهانی به واسطه پیشرفت در تکنولوژی، جهانی شدن بازارها و شرایط جدیداقتصادی-سیاسی بوده اند.باافزایش تعدادرقبا درسطح جهانی، سازمانهامجبور شدند که هرچه سریع تر فرایندهای درون سازمانی را برای باقی ماندن درصحنه رقابت جهانی، بهبودبخشند.دربازاررقابتی موجود، بنگاههای اقتصادی وتولیدی علاوه برپرداختن به منابع داخلی سازمان، خود را به مدیریت ونظارت برمنابع وارکان مرتبط خارج از سازمان نیازمندیافته اند.علت این امردرواقع دستیابی به مزایای رقابتی با هدف کسب سهم بیشتری از بازار است.همچنین درعصر حاضر، باید محصولات متنوع را باتوجه به درخواست مشتری، دردسترس وی قرار داد.تمایل مشتری برکیفیت بالا وخدمت رسانی سریع، موجب افزایش فشارهایی شده است که قبلا وجود نداشته است، درنتیجه شرکتها بیش از این نمی توانستند به تنهایی از عهده تمام کارها برآیند.براین اساس فعالیتهایی نظیر برنامه ریزی عرضه وتقاضا، تهیه مواد، تولید وبرنامه ریزی محصول، نگهداری کالا، کنترل موجودی، توزیع، تحویل وخدمت رسانی به مشتری که قبلا همگی در سطح شرکت انجام می شد، اینک به سطح زنجیره تأمین انتقال پیدا کرده است وتغییرات سریع اقتصادی وفشار رقابتی فزاینده بازار، شرکتها را ملزم کرده که روی لجستیک یکپارچه وزنجیره تأمین،تمرکز کرده وبه آن روی آورند]۱۱[
به دلیل اهمیت موضوع زنجیره تأمین در سالهای اخیر، تعاریف زیادی در این زمینه از طرف نویسندگان مختلف ارائه شده است که برخی از این تعاریف به شرح زیر می باشند:
واژه نامه APICS (ویرایش هشتم)اصطلاح زنجیره تأمین را به صورت”فرایندهایی از مواد خام اولیه تا مصرف محصولات نهایی که سرتاسر گروههای تأمین کننده تامصرف کننده را به هم پیوند می دهد”ویا به صورت “کارکردهای درون وبیرون یک شرکت که زنجیره ارزش را برای تولید محصول وارائه خدمات به مشتری قادر می سازد”، تعریف می کند.]۱۲[
شن تعریف خود از زنجیره تأمین را به صورت “یک زنجیره تأمین شامل کلیه مراحلی است که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در تأمین تقاضای مشتریان نقش آفرین می باشد”بیان کرد.او همچنین بر این نکته تأکید داشت که زنجیره تأمین تنها شامل واحدهای ساخت و تولیدوتأمین کنندگان نیست بلکه انبارها، مراکز توزیع خرده فروشان، حمل کنندگان کالا و مشتریان را نیز دربر می گیرد. ]۱۳[
براساس تعریف رابینسون وهمکاران]۱۴[، زنجیره تأمین شامل تأمین کننده، تولید کننده، فروشنده، سازنده،توزیع کننده و خرده فروش می باشد که به وسیله حمل ونقل، جریان اطلاعات وزیرساخت مالی باهم ارتباط دارند.هدف فراهم کردن ارزش برای مشتری نهایی برحسب محصولات وخدمات وانباشتن سود می باشد.
بیامون ]۱۵ [تعریف خود را از زنجیره تأمین به این صورت بیان می کند: زنجیره تأمین شامل شبکه ای از تسهیلات ومراکز توزیع است که عملیات تأمین مواد اولیه، انتقال و حمل مواد به مراحل میانی ومراحل نهایی وتوزیع محصولات میان مشتریان را انجام می دهد.
بین مفهوم مدیریت زنجیره تأمین ومفهوم سنتی لجستیک تفاوتی وجود دارد.لجستیک معمولا به فعالیتهایی اطلاق می شود که درون مرزهای یک سازمان واحدرخ می دهد وزنجیره های تأمین به شبکه هایی از شرکتهایی اطلاق می شود که با هم کار می کنندوفعالیتهای خود را به منظور تحویل محصولی به بازار، هماهنگ می کنند. همچنین لجستیک سنتی توجه اش را روی فعالیتهایی مانند تدارکات، توزیع، حفاظت وپشتیبانی ومدیریت موجودی متمرکز می سازد.مدیریت زنجیره تأمین علاوه بر اینکه همه فعالیتهای لجستیک سنتی را تصدیق می کند، همچنین فعالیتهایی مانند بازاریابی، ایجاد محصولی جدید وخدمت رسانی به مشتری را نیز شامل می شودو این فعالیتهای مذکور امروزه به عنوان قسمتی از عملیات مورد نیاز برای تأمین کردن نیازهای مشتری در نظر گرفته می شود].۱۶[
دونالد، [۱۷] : سازنده و تامین کنندگانش، خریداران و مشتریان، به عبارت دیگر همه گروه ها در سازمانی گسترش یافته کار می کنند تا یک محصول را به بازار عرضه کنند که مشتری مایل است برای آن پول پرداخت نماید. این شرکت چند گروهی، بصورت یک سازمان گسترده عمل می کند و از منابع مشترک (افراد، فرآیند ها، تکنولوژی، معیارهای عملکردی) استفاده بهینه می کند تا به هم افزایی عملیاتی دست یابد و نتیجه، محصول یا خدمتی است با کیفیت بالا، هزینه کم و سهولت دسترسی.
مک کلان، [۱۸] : اعتقاد دارد مدیریت زنجیره تامین شامل یکپارچه سازی فرآیند های کسب و کار از استفاده کننده نهایی تا تامین کننده اولیه می باشد که محصول، خدمات و اطلاعاتی را مهیا می کنند که برای مشتری ایجاد ارزش می کند.
گاتورنا [۱۹] : مدیریت زنجیره تامین را به بیان لمبرت و کوپر، [۲۰] اینچنین تعریف می کند : یک فلسفه یکپارچه کننده برای مدیریت جریان کل مواد در یک کانال توزیع از تامین کننده اولیه تا مشتری نهایی.
تعریف دانشگاه MIT از مدیریت زنجیره تامین : مدیریت زنجیره تامین یکپارچه عبارت است از یک رویکرد یکپارچه فرآیندگرا برای تامین۱، تولید۲، و توزیع۳ محصولات و خدمات به مشتریان.
سو وهمکاران]۲۱[ نیز بر اهمیت کیفیت روابط و همکاری در طول زنجیره تامین تاکید می کنند و رابطه میان عناصر زنجیره تامین را از مهم ترین عوامل موفقیت سازمان ها می دانند. زنجیره تامین در مقیاس گسترده خود به معنای زنجیره تامین بین سازمانی می باشد، در حالی در مقیاس کوچکتر به معنای زنجیره تامین درون سازمانی می باشد. در زنجیره تامین درون سازمانی روابط و هماهنگی میان بخش های وظیفه ای مختلف سازمانی مانند بازاریابی، تولید، خرید، پشتیبانی و غیره ضروری است.
مدیریت زنجیره تأمین مرزهای سازمانی را درمی نورددوفرایندهای کاری در داخل سازمانهای مختلف شامل تأمین کنندگان جزء، تأمین کنندگان عمده ومصرف کنندگان نهایی را مدیریت می کند و هدف آن ایجادارزش برای مصرف کننده نهایی است.
۲-۳-تکامل تدریجی مدیریت زنجیره تأمین
فرداندال وهیل]۲۲[، معتقدند که مدیریت زنجیره تأمین تغییر مهمی را در اینکه چگونه اکثر سازمانها خود را مشاهده کرده و درباره خود قضاوت می کنند، ایجاد می کند.همچنین آنها براین باورند که سازمانها در گذشته، تأمین کنندگان ومشتریان خود را به طور بالقوه به عنوان یک شریک لحاظ نمی کردند.دربسیاری از صنایع، سازمانها رقابت شدیدی با تأمین کنندگان ومشتریان خود داشتندواز این که آنها سود بیشتری را به دست آورند، همواره هراس داشتند.
در آغاز دهه های ۱۹۶۰ و۱۹۷۰سازمانها دریافتند که باید ارتباط نزدیکی را با مشتریان داشته و بین اهداف خود و اهداف مشتریان پیوندی را برقرار نمایند.از این یکپارچگی درونی اغلب به عنوان مدیریت لجستیک مواد یا مدیریت مواد یاد می شود.سازمان ها با پذیرش ساختار مدیریت مواد، عملیات خرید وتوزیع، خودرا یکپارچه کردندوبا پایین نگه داشتن هزینه های عملیاتی توانستند خدمت رسانی به مشتریان را بهبود بخشند.سازمانهایی که با موفقیت عملیات مذکور را یکپارچه کردند، توانستند عملکرد خود را بهبود دهند. در دهه ۱۹۹۰ شرکت ها سعی کردند خود را در رده جهانی مطرح کنند. شرکت ها مدیریت جامع کیفیت را بکار بستند تا فرآیندهایشان را تحت کنترل درآورند و بهبود مستمر را پدید آورند، همچنین روش های تولید بهنگام (JIT)4 و موجودی صفر نیز معرفی شدند تا کارخانجات بتوانند از آنها بعنوان روشی برای کاهش هزینه و همزمان با آن بهبود در کیفیت استفاده کنند. اکثر این شرکت ها معتقدند که قدم بعدی برای افزایش سود و سهم بازار باید بردارند، مدیری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *