مقاله با موضوع تأمین کننده، نیروی انسانی، تولیدکننده، هزینه تولید

در عملیات است حل می کنیم و با یک مثال مدل پیشنهادی را مورد بررسی قرار می دهیم. در این مدل با توجه به عوامل مختلف هزینه به دنبال مینیمم کردن کل هزینه های زنجیره و ماکزیمم کردن کل ارزش تولید یا ماکزیمم کیفیت می باشیم. بدین ترتیب هزینه های موجود در زنجیره شامل هزینه خرید و حمل مواد اولیه با سطوح کیفی مختلف، هزینه تولید محصول نهایی با سطوح کیفی مختلف، هزینه های مربوط به نیروی انسانی، هزینه حمل محصول از تولیدکننده به مشتری، هزینه نگهداری محصول نهایی در انبار تولید کننده می باشد. و در نهایت خروجی های حاصل از مدل و مقدار تابع هدف ارائه می شود.
حل عددی شامل۲ دوره و ۲ تامین کننده مواد اولیه، ۲کارخانه تولیدکننده، ۳ مرکز خرده فروش یا مشتری ، ۳ سطح نیروی انسانی که با توجه به تجربه کاری تقسیم بندی شده اند، ۳ سطح مواد اولیه که با توجه به درصد ناخالصی تقسیم بندی شده اند و ۳ سطح کیفی برای محصول نهایی در نظر گرفته شده است.
S2
S1
۳۴
۳۰
L1
۲۲
۲۶
L2
۱۰
۱۳
L2
جدول۳-۱- هزینه خرید یک واحد مواد اولیه از تأمین کننده s با سطح کیفی L (C_s^l)
جدول۳-۲- هزینه تولیدمحصول با سطح کیفیq در کارخانه j (C_j^q)
Q3
Q2
Q1
۳۸
۶۲
۱۱۸
J1
۱۲
۷۰
۱۱۰
J2
جدول۳-۳- هزینه حمل مواد اولیه ار تأمین کننده S به تولید کننده j به ازای هر واحد(?Tc?_sj)
J2
J1
۳
۲
S1
۲
۲
S2
جدول۳-۴- هزینه حمل مواد اولیه ار تأمین کننده S به تولید کننده j به ازای هر واحد(?Tc?_jc)
C3
C2
C1
۱
۷
۸
J1
۵
۹
۲
J2
جدول۳-۵-هزینه نگهداری یک واحد محصول در کارخانه j (?ic?_j)
J2
J1
۴
۶
جدول۳-۶-هزینه اپراتور با سطح مهارت k در دوره t درکارخانه j(?Mw?_kjt)
J2
J1
T=1
۱۶۶۴
۱۶۴۵
K1
۸۲۳
۸۰۵
K2
۵۹۴
۵۰۰
K3
T=2
۱۶۶۶
۱۶۸۹
K1
۸۲۲
۸۱۷
K2
۵۲۲
۵۶۵
K3
جدول۳-۷-هزینه اخراج اپراتور سطح k از کارخانه j در دوره t (?Fw?_kjt)
J2
J1
T=1
۷۱۵
۷۶۶
K1
۴۴۸
۴۳۶
K2
۲۸۲
۲۳۹
K3
T=2
۶۳۰
۶۹۳
K1
۴۱۱
۳۹۹
K2
۱۷۳
۳۰۵
K3
جدول۳-۸-هزینه استخدام اپراتور سطح k در کارخانه j در دوره t (?Hw?_kjt)
J2
J1
T=1
۳۰۸
۳۸۱
K1
۲۰۵
۱۸۷
K2
۱۱۸
۱۳۱
K3
T=2
۳۱۱
۳۹۷
K1
۲۲۰
۲۰۷
K2
۱۳۱
۱۳۱
K3
جدول۳-۹-هزینه آموزش اپراتور سطح k’ به سطح k در کارخانه j در دوره t (?TL?_k’kjt)
J2
J1
۰
۰
۰
۰
۰
۰
T1
۰
۰
۱۶۰
۰
۰
۱۸۴
۰
۱۵۸
۲۹۵
۰
۱۶۴
۲۸۱
۰
۰
۰
۰
۰
۰
T2
۰
۰
۱۶۲
۰
۰
۱۵۸
۰
۱۵۳
۲۶۵
۰
۱۹۳
۲۵۴
جدول۳-۱۰-امکان پذیر بودن آموزش(?Tp?_kk’)
I3
I2
I1
۰
۰
۰
K1
۰
۰
۱
K2
۰
۱
۱
K3
جدول۳-۱۱-تقاضای مشتریc در دوره t(D_ct)
T2
T1
۹۸
۸۷
C1
۹۰
۷۱
C2
۹۴
۴۳
C3
جدول۳-۱۲-ماکزیمم ظرفیت فراهم کردن مواد اولیه نوع r با کیفیت L تأمین شده از تأمین کننده s در دوره t(?Cap?_st^l)
S2
S1
T=1
۶۹
۷۶
L1
۵۱
۵۸
L2
۵۶
۷۸
L3
T=2
۷۵
۷۳
L1
۶۸
۶۸
L2
۵۹
۶۰
L3
جدول۳-۱۳-تعداد کارگر مورد نیاز سطحk در صورت کار بر روی مواد سطح L برای تولید محصول در کارخانه j در دوره t(a_jt^kl)
K3
K2
K1
J=1
۰.۰۸
۰.۰۶
۰.۰۵
L1
۰.۱۱
۰.۰۸
۰.۰۶
L2
۰.۱۴
۰.۱۱
۰.۰۸
L3
J=2
۰.۰۸
۰.۰۶
۰.۰۵
L1
۰.۱۱
۰.۰۸
۰.۰۶
L2
۰.۱۴
۰.۱۱
۰.۰۸
L3
K3
K2
K1
J=1
۰.۰۸
۰.۰۶
۰.۰۵
L1
۰.۱۱
۰.۰۸
۰.۰۶
L2
۰.۱۴
۰.۱۱
۰.۰۸
L3
J=2
۰.۰۸
۰.۰۶
۰.۰۵
L1
۰.۱۱
۰.۰۸
۰.۰۶
L2
۰.۱۴
۰.۱۱
۰.۰۸
L3
M=9999
روشی که برای حل این مسئله دو هدفه در این پایان نامه به کار برده شده است ،روش برنامه ریزی آرمانی فازی است که توضیح این روش به صورت مبسوط در فصل دوم آورده شده و در این قسمت به توضیح مختصری در این مورد اکتفا می شود.این روش با مطرح کردن مفهومی به نام تابع عضویت۵۹ یا تابع مطلوبیت۶۰ برای هر یک از توابع، و سپس با ماکزیمم کردن آن برای تک تک اهداف به دنبال نزدیک کردن هر یک از اهداف به مقدار بهینه خود است. تابع عضویت برای یک مسئله ماکزیمم سازی به صورت زیر محاسبه می شود:
(۳-۳۵)
?_i (x)=(f_i (x)-F_i^Max)/(F_i^Max-F_i^min )
در رابطه فوق F_i^minوF_i^Max به ترتیب مقادیر مینیمم وماکزیمم تابع هدفf_i (x) را نشان می دهد.تابع عضویت برای یک مسئله کمینه سازی نیز به صورت زیر محاسبه می شود:
(۳-۳۶)
?_i (x)=(F_i^Max-f_i (x))/(F_i^Max-F_i^min )
مدل ریاضی برنامه ریزی آرمانی فازی که به دنبال ماکزیمم کردن توابع عضویت مختلف است به صورت زیر به دست خواهدآمد:
Max ?
Subject to: (3-37)
?_i (x)??
x?X
??۰
پس از حل مدل با استفاده از نرم افزار لینگومقدار ? ، برابر با ۷۵۶۶/۰ به دست آمده است، که با توجه به تضاد موجود بین توابع هدف قابل قبول می باشد.
تنایج حل به صورت زیر است :
جدول۳-۱۴-میزان تولید محصول با کیفیت q
T2
T1
J=1
۵۵
۵۶
q1
۳۱
۲۹
q2
۳۶
۳۵
q3
J=2
۶۸
۵۱
q1
۶۱
۸
q2
۳۴
۲۸
q3
جدول ۳-۱۵-میزان مواد خام حمل شده با کیفیت L در دوره اول
J2
J1
L=1
۰
۶۹
S1
۵۳
۰
S2
L=2
۰
۰
S1
۹
۳۹
S2
L=3
۰
۰
S1
۲۵
۱۲
S2
جدول ۳-۱۶-میزان مواد خام حمل شده با کیفیت L در دوره دوم
J2
J1
L=1
۵
۸۷
S1
۷۵
۰
S2
L=2
۵۲
۰
S1
۱۸
۳۲
S2
L=3
۰
۰
S1
۱۳
۳
S2
جدول ۳-۱۷-میزان محصول تولید شده با اپراتور سطحkومواد اولیه سطحLدر دوره دوم
L3
L2
L1
J=1
۱۰
۲۵
۳۷
K1
۱
۴
۱۹
K2
۱
۱۰
۱۳
K3
J=2
۱۹
۳
۴۲
K1
۵
۵
۹
K2
۱
۱
۲
K3
جدول ۳-۱۸-میزان محصول تولید شده با اپراتور سطحkومواد اولیه سطحLدر دوره دوم
L3
L2
L1
J=1
۰
۸
۲۸
K1
۳
۲۳
۲۷
K2
۰
۱
۳۲
K3
J=2
۱۰
۴۶
۵۷
K1
۲
۱۵
۱۱
K2
۱
۹
۱۲
K3
جدول ۳-۱۹-میزان محصول ارسالی به مشتری در دوره اول
C3
C2
C1
q=1
۰
۰
۵۶
J1
۴۳
۸
۰
J2
q=2
۰
۰
۲۹
J1
۰
۸
۰
J2
q=3
۰
۳۳
۲
J1
۰
۲۲
۰
J2
جدول ۳-۲۰-میزان محصول ارسالی به مشتری در دوره دوم
C3
C2
C1
q=1
۰
۰
۳۶
J1
۶۸
۰
۰
J2
q=2
۰
۰
۵۰
J1
۲۶
۲۳
۱۲
J2
q =3
۰
۳۳
۰
J1
۰
۳۴
۰
J2
جدول ۳-۲۱- برنامه نیروی انسانی به دست آمده از حل مدل
Period t
Site j
Level k
۱ ۲
۲
۵
۱
۱
L
۵
۳
۲
۴
۳
۱
۲
۵
۱
۲
۳
۲
۱
۳
۲
۳
۲
۳
۵
۱
۱
Firing labor
۰
۲
۲
۰
۶
۱
۲
۰
۶
۲
۰
۶
۱
۳
۰
۹
۲
۰
۰
۱
۱
Hiring labor
۱
۰
۲
۱
۰
۱
۲
۴
۰
۲
۱
۰
۱
۳
۰
۰
۲
۱
۲
۳?۱
Upgrading labor
۳-۵- ساختار کلی الگوریتم مرتبسازی نامغلوب ژنتیک (NSGA-II)
در دو دهه اخیر، الگوریتمهای تکاملی۶۱(EAs) مختلفی برای حل مسائل بهینهسازی چندهدفه پیشنهاد و ارائه شده است. در این میان الگوریتم NSGA-II که بعنوان یک الگوریتم تکاملی جمعیت محور۶۲ توسط دِب و همکاران [۶۴] ارائه شد، برای حل مسائل مختلف استفاده شده است و کارایی آن در تولید جوابهای بهینه پارتوی متعدد و متنوع به اثبات رسیده است. در ادامه ساختار این الگوریتم شرح داده میشود.
۳-۵-۱- رویه مرتبسازی نامغلوب سریع۶۳
برای رتبهبندی یک مجموعه از جوابها و قرار دادن آنها در جبهههای مختلف از نظر میزان درجه نامغلوب بودن، ابتدا دو پارامتر زیر برای هر کدام از جوابها محاسبه میشود؛ np که در واقع تعداد جوابهایی است که بر جواب p غلبه کردهاند، و Sp که مجموعه جوابهایی است که توسط جواب p مغلوب شدهاند.
تمامی جوابهایی که n_p=0 دارند، رتبه یک را اختیار میکنند و در جبهه اول قرار میگیرند.سپس، برای هر جواب p با رتبه یک، هر عضو (q) از مجموعه Sp ملاقات شده و n_q آن یک واحد کاهش مییابد. با این کار اگر n_q=0 شود، آن گاه جواب q رتبه دو را اختیار میکند و در