مقاله با موضوع بهرام چوبین و خسرو پرویز

دانلود پایان نامه

چو بیند بر من این بیداد و خواری نخسبد دیگر از فریاد و زاری
همان به کاین سخن ناگفته باشد چو من مرده شوم او خفته باشد
به تلخی جان چنان داد آن وفادار که شیرین را نکرد از خواب بیدار
(همان، 479)
ج) چگونگی اطلاع شیرین از مرگ خسرو به روایت نظامی:
بعد از دشنه خوردن خسرو، خون بسیاری از او رفت به طوری که از شدّت آن، شیرین از خواب بیدار شد. (برعکس همیشه که با بانگ نای و نی بیدار می شد با خون گرم شاه بیدار شد) مدّتی بی تابی کرد. بعد از آن با گلاب و کافور خسرو را شست و شاه را آرایشی چست کرد و خودش هم آرایشی نو کرد:
ز بس خون کز تن شه رفت چون آب درآمد نرگس شیرین ز خوش خواب
دگر شبها که بختش یار گشتی به بانگ نای و نی بیدار گشتی
فلک بنگر چه سردی کرد کاین بار به خونِ گرم شاهش کرد بیدار …
به گریه ساعتی شب را سیه کرد بسی بگریست و آنگه عزم ره کرد
گلاب و مشک با عنبر برآمیخت بر آن اندام خون آلود می ریخت
فرو شستش به گلاب و به کافور چنانک از روشنی می تافت چون نور
چنان بزمی که شاهان را طرازند بسازیدش کز آن بهتر نسازند
چو شه را کرده بود آرایشی چست به کافور و گلاب اندام شست
همان آرایشی خود نیز نو کرد بدین اندیشه صد دل را گریه کرد
(همان، 480-479)
2. خسرو در شیرین و خسرو دهلوی:
دهلوی همانند سایرین، به عدل و دارد خسرو اشاره داد و او را نوکننده ی کرم در بازار جهان می داند و دشمن او همان بهرام چوبین است.
با ابیاتی شبیه به هم به پادشاهی رسیدن خسرو را بیان می کند
که چون خورشید هرمز رفت در خاک کشید اکلیل خسرو سر بر افلاک …
چو بر هرمز سرآمد پادشاهی ز خسرو تازه گشت آن کینه خواهی.
(شیرین وخسرو، 53–50)
الف)چگونگی عاشق شدن خسرو :
بعد از اینکه بهرام، بر خسرو پرویز پیروز می شود، خسرو از مداین با همرکاب خود شاپور می گریزد در طول مسیر شاپور از هر دری سخن می گوید و از تجربه هایی که در سفرهای مختلف داشته است برای سرگرمی خسرو می گوید که تقریباً شبیه مضمون آنچه که نظامی در روند داستان خود می گوید است: