مقاله با موضوع بابا فغانی و شعر فارسی

دانلود پایان نامه

«جامی به خاتم الشعراء معروف است که گمان می رود مقصود خاتم شعرای عراقی است، او از بزرگترین شاعرانِ داستان سرا در شعر فارسی به شمار می رود و او مثنوی های داستانی را به خوبی به نظم کشیده است وی در سرایش غزل عرفانی نیز بر گزیده است.»
(شافعی1380/182)
«شعر جامی اصولاً سهل و روان و رساست. شعر جامی پرش اندیشه و خیال مولوی، زدودگی پر جاذبه و کرشمه ی عطرآگین اشعار سعدی و جلوه ی دلکش و پر فروغ غزل حافظ را ندارد اما هم از وضوح برخودار است، هم از نیرو، هم از زیبایی و این ویژگی ها شعر او را آسان فهم و موثر و دلربا کرده است.1
(یوسفی1379/278)
فصل پنجم :
شرح و احوال و آثار وحشی بافقی
1. زندگی و تولد وحشی :
شمس الدین محمد در قریه بافق از توابع یزد در خانواده ای کشاورز و کم روزی به دنیا آمد.»
(صفی نیا1381/245)
«کمال الدین محمد وحشی بافقی در سال 939 هجری قمری در بافق چشم به دنیا گشود.»
(شافعی1380/201)
«وحشی در عهد صفوی در ایران، در عهد فرمانروایی طهماسب اول در یزد شهرت و آوازه ی بسیار یافت وی به یک روایت شمس الدین و به روایت دیگر کمال الدین نام داشت و در اوایل عمر یکچند در کاشان به مکتب دارای اوقات می گذارانید.»
(زرّین کوب1379/132)
وحشی مردمی پاکباز، وارسته، حساس، قانع و بلند همت بود در روزگار وی هنوز مثنوی سرایی به سبک نظامی از رونق نیفتاده بود. از این رو دو مثنوی شیرین به نامهای «خلد برین» و «ناظر و منظور» بر طریقه نظامی پرداخت به قول شادروان استاد سعید نفیسی، وحشی یکی از زبر دست ترین شاعران قرن دهم ایران بوده و سخن را بسیار عاشقانه و شورانگیز می سروده و طبعی بسیار روان داشته و شعر او در منتهای سادگی، بسیار موثر افتاده است.1
(بابائی1374/4)
«شهرت و اهمیت وحشی بیشتر به سبب غزل های اوست که بطور غریبی تجربه ی یک عشق واقعی را منعکس می کند.»
(زرّین کوب1379/132)
دکتر زرّین کوب قول داوزی مولف «ریاض الشعراء» را درباره ی سبک وحشی اینگونه آورده است:
« متتبّع روش بابا فغانی بوده است ولیکن شوخی کلام را در طرز وی افزوده و تغییری در طرز بابای مرحوم داده است که بعضی بسیار شیرین و نمکین افتاده و بعضی دیگرست و کم رتبه واقع شده.»
(همان/132)
«وحشی را مبدع شیوه ی فرعی در مکتب وقوع دانسته اند که به آن واسوخت می گویند.»
(شافعی1380/201)
2. آثار وحشی :
1. مجموعه ی دیوان وحشی شامل غزلیّات، قصاید، ترجیعات و قطعات و رباعیات است.