مقاله با موضوع انسان کامل و داستان

دانلود پایان نامه
بعد از آگاه شدن خسرو از عشق فرهاد به شیرین عتاب نامه ای به شیرین می فرستد که شیرین با شنیدن خبر عقد خسرو با تشکر پاسخ محکمی در برابر آن عتابنامه می نویسد و به خسرو می فرستد.
در این زمان که شیرین از غم عقد خسرو و شکر ناراحت است به کوه و دشت می زند و در مسیر خود به فرهاد برخورد می کند(بر عکس منظومه ی نظامی که شاپور فرهاد را معرفی می کند). اینجا شیرین مستقیماً از فرهاد درخواست می کند که او را برای ساختن جویی و آوردن شیر یاری کند. در منظومه ی دهلوی فرهاد صراحتاً به شیرین عشق می ورزد و عشق خود را بر شیرین اظهار می کند و در ازای مزدی (که دیدن روی زیبایی شیرین است) شروع به کندن جویی در کوه بیستون می کند.
در منظومه ی دهلوی نیز، مناظره ای بین خسرو و فرهاد در می گیرد که قابل قیاس با مناظره ی حکیم نظامی نیست، ابیاتی از این منظومه:
بگفتش کیستی و در چه سازی؟ بگفتا عاشقم در جان گدازی
بگفتش عشق بازی را نشان چیست؟ بگفتا آنکه داند در بلا زیست
بگفت او را مبین تا زنده مانی بگفتا مرگ به زان زندگانی
بگفت از عشق جانت در هلاک است بگفتا عاشقان را زین چه باک است
«در شاهنامه نه به قصه فرهاد اشارت هست و نه به داستان شکر، و این شاید تا حدی از آن روست که مآخذ شاهنامه از نقل قصه هایی که برای شیرین و خسرو هر دو مایه ی بدنامی است اجتناب کرده اند»
(زرین کوب 1374 / 104-103)
«بلعمی به قصه ی فرهاد اشارت کرده است و سابقه ی قصه را به قبل از عهد نظامی و فردوسی می رساند. بلعمی در دنبال ذکر نام شیرین می گوید « و این کنیزک آن بود که فرهاد برو عاشق شده بود و پرویز فرهاد را عقوبت کرد و به کوه کندن فرستاد.»
(همان 1374/104)
در مورد فرهاد در منظومه ی شیرین و فرهاد به تفصیل سخن گفته شده است. در مثنوی یوسف و زلیخا، جامی با آوردن داستان فرعی بازغه، دختری که عاشق یوسف است حرکتی شبیه آنچه نظامی در آوردن داستان فرهاد کرده است انجام می دهد.
نظامی و جامی با آوردن این دو شخصیت (نظامی با آوردن فرهاد و جامی با آوردن بازغه) اهدافی را دنبال می کنند که به آن می پردازیم:
اهداف نظامی از طرح داستان فرهاد عبارت است از :
1. داستانهای عاشقانه نیاز به حوادث پر افت و خیزی دارد که با آوردن فرهاد به صحنه ی داستان آتش رشک و حسد در دل خسرو ایجاد می شود و این قصه باعث جذّابیت بیشتر داستان می شود.
2. خسرو شخص هوسرانی است که بخاطر اینکه شاه است به همه چیز می خواهد برسد و فکر می کند شیرین هم یکی از این خواسته هاست و عشق پاک شیرین را نسبت به خود درک نمی کند؛ عشق فرهاد همچون تلنگری است به خسرو و فرهاد الگوی یک عشق پاک و بی ریا برای خسرو می شود.
3. نظامی با خلق شخصیّت فرهاد مقصود خود را از عشق پاک و اندیشه ها و افکارش بیان می کند و ویژگی های یک عاشق واقعی را در وجود فرهاد به نمایش می گذارد.
بنابراین هدف اصلی نظامی از آفرینش شخصیت فرهاد آن است که نظامی انسان کامل و پای بند به ا