مقاله بازار اوراق بهادار و تجارت بین المللی

دانلود پایان نامه

ه : مشکلات اجرایی قانون و آیین نامه مبارزه با پولشویی 102
بخش سوم : نقش نظام مالی و بانکی در روند جرم پولشویی 105


فصل اول: روشهای پولشویی 106
مبحث اول : روشهای پولشویی مرتبط با بانکها و موسسات مالی 106
گفتار اول: بانکداری نوین 112
گفتار دوم: بانکداری اختصاصی 113
گفتارسوم: بانکداری کارگزاری (مکاتبه ای) 114
مبحث دوم : روشهای غیر مرتبط با بانک ها و موسسات مالی 115
گفتاراول : تراست ها و دیگر واسطه های غیر نهادی 115
گفتار دوم : سیستم های ارسال وجه 115
گفتارسوم: سیستمهای دیگر 117
مبحث سوم : مشاغل در معرض پولشویی 118
گفتار اول: خدمات بیمه ای 118
گفتار دوم: صرافی ها 119
گفتارسوم: بازار اوراق بهادار 119
گفتار چهارم: خدمات مالی اینترنتی 120
گفتارپنجم: عرضه کنندگان کالاهای گران قیمت 120
گفتار ششم: تجارت بین المللی 121
گفتار هفتم : شرکتهای پوششی (پوسته ای) 121
فصل دوم : سیستم بانکی ابزاری متداول برای ارتکاب پولشویی 122
مبحث اول: گونه شناسی جرم پولشویی 123
گفتار اول: اسمورفینگ (تکثر سپرده ای) 123
گفتار دوم: حساب های مورد استفاده پولشویان 124
الف: حساب های وابستگان 124
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه نهج البلاغه و اجتماعى