مقاله اعتبارات اسنادی و پیشگیری از جرم

دانلود پایان نامه

ب: حساب های دسته جمعی 125
ج: حساب های انتقالی واسط 125


د: حساب های غیر فعال 126
گفتار سوم: حواله های بانکی و غیره 126
گفتار چهارم: ترتیبات وثیقه وام 127
مبحث دوم: استفاده از ابزارهای بانکی در جرم پولشویی 127
گفتاراول: گشایش اعتبارات اسنادی 127
گفتاردوم: ضمانت نامه های بانکی 128
گفتارسوم: ضمانت نامه پیش پرداخت 129
گفتار چهارم : سایر موارد 129
فصل سوم : رازداری بانکی یا نهانکاری بانکی 129
مبحث اول : نهانکاری مالی و بانکی 130
گفتاراول : شفافیت اقتصادی 131
گفتاردوم : شاخص نهانکاری مالی 135
گفتار سوم : مرز رازداری بانکی 143
گفتار چهارم: وضع قواعد ونظارت بر اجرای قاعده رازداری بانکی 145
مبحث دوم : رازداری بانکی در بهشتهای پولشویی 146
گفتار اول: مشخصه های بهشت مالیاتی 148
گفتار دوم : نقش بهشتهای مالیاتی در اقتصاد جهانی 149
گفتار سوم : طبقه بندی کشورها از حیث رعایت مقررات رازداری بانکی 151
فصل چهارم : شیوه های پیشگیری از جرم پولشویی 152
مبحث اول : پیشگیری 153
گفتار اول: مفهوم پیشگیری از جرم 153
گفتار دوم : شناسایی و کشف جنایت 154
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه ارشد درباره محتوای اطلاعاتی سود و هزینه های نمایندگی