مفهوم برنامه ریزی راهبردی گردشگری و برنامه ریزی راهبردی گردشگری

دانلود پایان نامه

2-5-1 مفهوم برنامه ریزی راهبردی گردشگری
فرایند مدیریت استراتژیک شامل سه مرحله می باشد،تدوین استراتژی ها،اجرای استراتژی ها وارزیابی استراتژی ها.این فرایند جامع که توسط فرد.آردیوید ارائه شده است از تعیین ماموریت آغاز وبه سوی ارزیابی عملکرد حرکت می کند.این فرایند، فرایندی پویاومستمر است که تغییر در هر یک از ارکان الگو،موجب تغییر در دیگر ارکان آن خواهد شدواین فرآیند را هیچ پایانی نیست(فرد.آر دیوید ،44:1379).

نمودار2-5:الگوی جامع مدیریت استراتژیک(دیوید،43:1379)
مراحل مدیریت استراتژیک به قرار زیر است:
الف)تدوین راهبرد (برنامه ریزی راهبردی)
راهبرد به معنای راه وروش رسیدن به اهداف (طبیبی،ملکی :1384، 32و33)والگویی از یک سلسله اقدامات که هدف ها ،سیاست ها وزنجیره ی عملیاتی یک سیستم را در قالب یک کل به هم پیوسته تا با یکدیکر ترکیب شوند(کوبین وهمکاران،112:1376).براین اساس برنامه ریزی راهبردی، حاوی تصمیم های راهبردی است که اصولا برای ارائه راهکارهای کلان وبه دنبال آن تدوین برنامه ایی دقیق برای رسیدن به اهداف راهبرد انجام می گیرد(صنعتی ونورایی ،213:1381 ).همچنین می توان آن را شیوه ای نظامند یا سیستماتیک دانست که بر ایجاد وبرقراری پیوستگی بین اقدامات الویت دار،با در نظر داشتن ضعف وقوت(توانایی ها ومنابع)وهمچنین فرصت ها وتهدید ها (عوامل خارجی وجریانات تاثیر گذار)تکیه دارد(بهزادفر وزمانیان:1387) وبدین ترتیب نیازمند جمع آوری اطلاعات بسیار وسیع،جست وجوی گزینه های مختلف وتاکید بر تاثیرات آینده ی تصمیماتی که امروز گرفته می شوند خواهند بود(برایسون، 6:1386 ).
مفهوم برنامه ریزی راهبردی،در نیمه قرن بیستم وارد مباحث مدیریت وسازمان گردید.از این پس رویکرد برنامه ریزی راهبردی برای یک سیستم موردنظر قرار گرفت (مرادمسیحی:1384)واین سیستم می تواند یک شهر،منطقه، استان،ایالت ویا یک کارکرد وبخش مثل حمل ونقل باشد. برنامه ریزی راهبردی،نوعی برنامه فرآیندی است ودلیل فرآیندی بودن برنامه ریزی در نوع وگونه پدیده هایی است که برای آن برنامه ریزی صورت می گیرد.در برخورد با این پدیده ها،به دلیل اینکه پیوسته درحال دگرگون شدن هستند،باید برنامه ریزی آنها به گونه ای انجام گیرد که قابلیت بازخورد وتطبیق با شرایط جدید را داشته باشد(Erans,2003:4) واصل اساسی در این گونه برنامه ریزی بدین گونه است که فرصت های خارجی را شناخته واز آن نهایت استفاده را برده وبا آگاهی از تهدیدات خارجی ،ازاثرات مخرب آن کاسته یا از بین ببریم.اثر بخشی برنامه راهبردی به عوامل متعددی بستگی دارد از جمله:تعیین رسالت,چشم انداز،هدف گذاری صحیح،تجزیه وتحلیل محیط داخلی وخارجی وغیره که این عوامل کلیدی در برنامه راهبردی محسوب می شوند که باید به آنها توجه شود.بنابراین برای رسیدن به بهترین استراتژی در امر گردشگری ،همکاری لازم در بخش های تحقیقات،اطلاع رسانی،توسعه محصول،منابع انسانی،بازاریابی ونظارت براجرای قوانین،همواره لازم وضروری است(شاهنده ،47:1380) .
برنامه راهبردی این امکان را به سازمان می دهد، به شیوه ایی خلاق عمل کنند وبدین گونه،سرنوشت خود را رقم بزنند( بهرامی وهمکاران،11:1389).
دررابطه با مزایای برنامه ریزی راهبردی،می توان به موارد زیر اشاره کرد:
جهت گیری آینده را مشخص می کند.
الویت های آینده را مشخص می کند.
تصمیمات امروز با توجه به پیامدهای آینده اتخاذ می شود.
پایه های منطقی وقابل دفاع برای تصمیم گیری برقرار می نماید.
حداکثرمسائل درونی وبیرونی،تحت کنترل درآمده وحداکثر بصیرت در مسائل اعمال می گردد.
مشکلات عمده سازمانی را حل وعملکرد سازمانی را بهبود می بخشد.
با شرایط در حال تغییر،به روش کارساز برخورد می شود
برعملکرد گروهی وتخصصی تاکید داشته وبرآن می افزاید
ارتباطات ومشارکتها را تسهیل می کند وغیره
ب)اجرای استراتژی
اجرا استراتژی یعنی مدیریت بر نیروها به هنگام عمل(فرد.آر دیوید،424:1379).اجرای استراتژی یک فرایند عملیاتی است،که برکارایی هماهنگی بین عده زیادی از افرادو مهارت رهبری تاکید دارد(همان:426)چالش های اساسی مدیریت استراتژیک بیش از مرحله تدوین در اجرای استراتژی نهفته است.اجرای استراتژی، مرحله حرف به عمل است(غفارین وکیانی،17:1384).
همچنین این مرحله از مدیریت استراتژیک نیازمند تعیین هدف های سالانه،تخصیص منابع،تعیین سیاست ها وترغیب کارکنان می باشد.علاوه بر موارد ذکر شده اجرای استراتژی هامستلزم توسعه فرهنگی است که استراتژی هارا تقویت نماید،یک ساختار اثربخش سازمانی شالوده ریزی کند،تلاش های بازاریابی را هدایت کند،بودجه بندی کند،سیستم های اطلاعاتی به وجود آورد واز آنها استفاده نمایدوسرانجام با توجه به عملکرد سازمان، خدمات کارکنان را جبران نماید(دیوید،26:1379).
پ)ارزیابی استراتژی ها