مصرف کنندگان و ارتقاء کیفیت

دانلود پایان نامه

انجمن تورث ـ سنترال


ملاک ها، هیأت همگنان
ملاک ها، هیأت همگنان
ارزشیابی درونی
صلاحیت تخصصی، ارتقاء کیفیت
ـ از نظر متخصصان، برنامه مورد ارزیابی چه رتبه ای دارد؟
مبتنی بر مدافعه
ولف و سایرین
هیأت داوران
رویه ها و قضاوت
شیوه های شبه قانونی
توافق
ـ ادعاهای له و علیه برنامه چیست؟
اجرای عمل
استیک، پارلت و هامیلتون
افراد حرفه ای
فعالیت ها و اقدامات
بررسی های موردی، مصاحبه، مشاهده
درک، تنوع
ـ برنامه از دیدگاه افراد مختلف چگونه جلوه می کند؟
طبیعت گرایانه و مشارکتی
گویا ولینکلن، پائولوفرر
دست اندرکاران و مصرف کنندگان
مشارکت افراد ذینفع و ذیربط
مردم شناختی، کل گرا، دسته جمعی
درک و آگاهی افراد، آثار
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود مقاله تاثیرپذیری و بافت قدیمی