مشکلات رفتاری

۶- ۱۸- ۲۵- ۲۶- ۲۹ ) مربوط به شیوه مستبدانه و سوالات ( ۴-۵-۸-۱۱-۱۵-۲۰-۲۲-۲۳-۲۷-۳۰)به شیوه مقتدرانه اختصاص دارد. درمقابل هرعبارت ۵ ستون با عناوین (کاملاًمخالفم ، مخالفم ، تقریباً مخالفم ، موافقم و کاملاًموافقم) قرار دارد که به ترتیب از صفر تاچهار نمره گذاری می شود.از جمع سوالات مربوط به هرشیوه سه نمره مجزا بدست می آید. شیوه ای که بیشترین نمره را به خود اختصاص دهد به مثابه شیوه فرزندپروری آن والدین در نظر گرفته می شود.
۳) الف: مشخصات دموگرافیک که شامل: سن ، جنس ، پایه تحصیلی ، نوع مدرسه ، رتبه تولد ، داشتن خواهر و برادر وجود بیماری یا معلولیت جسمی یا ذهنی خاص در کودک ،مصرف داروی خاص جهت بیماری ، وجود ناپدری و نامادری،تحصیلات پدر و مادر ، شغل پدر و مادر ، میزان در آمد خانواده ، وضعیت تأهل والدین ، وضعیت مسکن و وجود بیماری و یا مصرف دارو توسط پدر ومادر می باشد

از آنجاییکه این دوپرسشنامه استاندارد بوده و در تحقیقات گوناگون از آنها استفاده شده است لذا روایی و پایایی آن در مطالعات مختلف به اثبات رسیده است. بطوریکه در ارتباط با سبک های فرزندپروری بامریند، بوری۹۶ (۱۹۹۱) میزان پایایی این پرسشنامه را با روش بازآزمایی ۸۱/۰ برای سبک سهل گیرانه ، ۹۲/۰ برای سبک مستبدانه و ۹۲/۰ برای سبک مقتدرانه گزارش نموده است.همچنین وی در مورد میزان اعتبار پرسشنامه ، رابطه بین سهل گیر بودن و مستبد بودن (۵۰/۰-) و رابطه بین مقتدر بودن و مستبد بودن (۵۲/۰-) را در مادران منفی یافته است.(۷۰). درایران نیز اسفندیاری میزان پایایی برای سبک سهل گیرانه را ۶۹/۰ ،برای سبک مستبدانه ۷۷/۰ وبرای سبک مقتدرانه ۷۳/۰ گزارش نمودند.(۷۱) همچنین به منظور بررسی اعتبار فرم گزارش معلم از روشهای همسانی درونی ، بازآزمایی و توافق بین پاسخ دهندگان استفاده شده است.بر این اساس اعتبار این فرم در مقیاسهای مبتنی بر تجربه با روش همسانی درونی در گروههای سنی مختلف بین ۷۱/۰ (شکایات جسمانی)تا ۹۵/۰ (مشکلات توجه) و در مقیاسهای مبتنی بر DSM97بین ۶۲/۰(مشکلات اضطرابی) تا ۹۲/۰ (مشکلات نارسایی توجه) گزارش شده است. اعتبار این فرم در مقیاسهای مبتنی بر تجربه با روش بازآزمایی در گروههای سنی مختلف بین ۳۸/۰(مشکلات تفکر) تا ۹۷/۰ (برونی سازی) و مقیاسهای مبتنی بر DSM بین ۳۲/۰(مشکلات نارسایی توجه)تا ۴۷/۰(مشکلات عاطفی – اضطرابی) گزارش شده است.همچنین ضریب آلفای مقیاس کلی فرم گزارش معلم ۸۳/۰ گزارش شده است(۹۰).
۸-۱ تعیین اعتبار ابزارهای گردآوری اطلاعات:
در این مطالعه جهت تعیین اعتبار علمی پرسشنامه ها از روش اعتبارمحتوا استفاده شد , بدین ترتیب که پس از تهیه ابزار محقق ساخته مشخصات فردی و خانوادگی که پس از بررسی مقالات مرتبط و پژوهش های مشابه و نیز راهنمایی اساتید راهنما و مشاور تهیه شده بود و همچنین پرسشنامه های استاندارد ” سبکهای فرزند پروری بامریند” و ” فرم گزارش معلم” ، این پرسشنامه ها در اختیار ۱۵ تن از اعضاء محترم هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت قرار گرفت و پس از مشاوره با اساتید راهنما و مشاور و اعمال نظر آنها ، پرسشنامه برای تعیین پایایی آمادهشد.
۹-۱ تعیین اعتماد علمی ابزارهای گردآوری داده ها:
در این مطالعه جهت بررسی پایایی پرسشنامهها، از روش آلفا کرونباخ استفاده شد. از آنجاییکه فرم گزارش معلم در ایران هنجاریابی شده است؛ لذا با نظر اساتید محترم راهنما و مشاور، پرسشنامه فرزندپروری بامریند جهت تعیین پایاییدر یک مطالعه مقدماتی۹۸، به ۴۰ تن از نمونه ها داده شد وتجزیه و تحلیل داده ها درنرم افزار۱۶SPSS انجام گردید. استفاده از روش آلفا کرنباخ ، پایایی ابزار را به شرح ذیل نشان داد.
آلفای کرونباخ برای سبک مستبدانه ۸۱/۰برای سبک مقتدرانه ۷۰/۰ و برای سبک سهل گیرانه ۶۵/۰
۱۰-۱ روش گردآوری داده ها:
پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی از نوع همبستگی است که طی یک بازه زمانی ۲ ماهه از سال تحصیلی ۹۱-۹۰ (آذر و دی) جهت بررسی سبکهای فرزندپروری و مشکلات رفتاری کودکان سنین ۶ تا ۱۲ ساله در مدارس ابتدایی شهر رشت اجرا شد. شروع نمونه گیری از آذرماه به این دلیل بود که شرط لازم برای تکمیل پرسشنامه ” فرم گزارش معلم ” اینست که معلم بایستی به مدت حداقل ۲ ماه با دانش آموز آشنایی داشته باشد ، لذا اجرای آن از تاریخ ۱/۹/۹۰ (۲ ماه پس از شروع سال تحصیلی) آغاز گردید. جهت گردآوری داده ها پس از تأیید عنوان پژوهش در معاونت پژوهشی ، تأییدیه کمیته اخلاق (به شماره ۸۸۱۹۶ در تاریخ ۵/۵/۹۰) اخذ گردید. سپس پژوهشگر پس از اخذ معرفی نامه از معاونت پژوهشی دانشگاه ، به آموزش و پرورش نواحی ۱ و ۲ شهر رشت مراجعه نموده و پس از کسب تأییدیه معاونت پژوهشی آموزش و پرورش نواحی مذکور و اخذ معرفی نامه ، جهت جمع آوری اطلاعات و هماهنگی با مدیران به تک تک مدارس مورد نظر مراجعه شد. در مرحله بعد با هماهنگی مدیران مدارس ، معلمان کلاسهای انتخاب شده را فرا خوانده ،اهداف پژوهش برای آنها تشریح نموده و پس از اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه، “پرسشنامه فرم گزارش معلم” به معلمان کلاسهای مورد نظر تحویل و نحوه تکمیل آن توضیح داده شد،و از آنان خواسته شد که پایه و اساس قضاوتشان را در طول ۲ماه گذشته قرار دهند، همچنین رضایت نامه کتبی والدین به همراه پرسشنامه”سبکهای فرزندپروری”بوسیله معلم دراختیار دانش آموزان قرارداده شد و پس از تکمیل آن توسط والدین ، مجدداً در اختیار معلمان قرار گرفته ودر نهایت پژوهشگر با مراجعه مجدد به مدارس مورد نظر
پ
رسشنامه ها را جمع آوری نمود.
۱۱-۱ تجزیه وتحلیل داده ها:
با در نظر گرفتن عنوان پژوهش مطالعه حاضر دو متغیری است که سبک فرزندپروی متغیر مستقل و مشکلات رفتاری متغیر وابسته می باشد. دادههای این پژوهش در یک مرحله و به صورت تک گروهی جمع آوری گردید. یافتههای پژوهش حاضر هم از نوع کیفی و هم از نوع کمی میباشند .متغیرهای زمینه ای این پژوهش در بخش دموگرافیک کودک شامل: سن(کمی- پیوسته،)، جنس (کیفی ـ اسمی) ، رتبه تولد و پایه تحصیلی، (کیفی- رتبهای)،داشتن خواهر و برادر(کمی ـ گسسته) ، تعداد خواهر و برادر(کمی ـ رتبه ای) ، نوع مدرسه (کیفی- اسمی) ، وجود ناپدری ( کیفی ـ اسمی) ، وجود نامادری ( کیفی ـ اسمی) و در بخش مشخصات دموگرافیک والدین شامل: تحصیلات پدر و مادر، (کیفی – رتبهای) ، شغل پدر و مادر، وضعیت مسکن ، وضعیت تأهل والدین (کیفی – اسمی)، متوسط درآمد ماهانه خانواده(کمی ـ رتبه ای) می باشد.
جهت تجزیه و تحلیل دادهها، اطلاعات جمع آوری شده پس از کد گذاری وارد کامپیوتر گردید و سپس متغیرهای پژوهش با استفاده از نرم افزار Spss نسخه ۱۶ و با کمک آمار توصیفی (برآورد فراوانی، درصد، محاسبه میانگین، انحراف معیار ) و استنباطی (رگرسیون خطی چندگانه و به روش stepwise و ضریب همبستگی پیرسون) مورد بررسی قرار گرفت.

کدگذاری اطلاعات دموگرافیک واحدهای مورد پژوهش
متغیر
نحوه کدگذاری
متغیر
نحوه کدگذاری
نوع مدرسه
۱=دولتی
جنس
۱= دختر

۲=غیر دولتی

۲= پسر
داشتن خواهر وبرادر
۱=بله
کلاس
۱= کلاس اول

۲=خیر

۲=کلاس دوم
وضعیت
تحصیلات
والدین
۱=بیسواد

۳=کلاس سوم

۲=ابتدایی

۴=کلاس چهارم

۳=سیکل

۵=کلاس پنجم

۴=دیپلم
وضعیت اشتغال پدر
۱=کارمند

۵=دانشگاهی

۲=کارگر
وضعیت درآمد خانواده
وضعیت
۱=کمتر از ۳۰۰هزار

۳=آزاد

۲=بین ۳۰۰ تا ۵۰۰هزار

۴=بیکار

۳=بین ۵۰۰ تا۷۰۰ هزار
وضعیت اشتغال مادر
۱=خانه دار

۴=بالاتر از ۷۰۰هزار

۲=شاغل
تأهل والدین

۱= باهم
وضعیت مسکن
۱= شخصی

۲= طلاق

۲= استیجاری

۳= فقط مادر

۳= دولتی

۴= فقط پدر

۵= فوت

درتجزیه و تحلیل تک متغیره ابتدا بررسی نرمال بودن توزیع دادههای کمی با استفاده از آزمون کولموگرو اسمیرنو۹۹ بررسی شد. نتایج آزمون حاکی از آن بود که توزیع همه متغیرهای مشکلات رفتاری و سبک های فرزندپروری از توزیع نرمال پیروی نمیکردند(۰۵/۰P).جهت تحلیل نهایی آماری از روش ضریب همبستگی پیرسون ورگرسیون خطی چندگانه۱۰۰ به روش stepwise استفاده شد.

۱۲-۱ ملاحظات اخلاقی:
پژوهشگر در راستای انجام پژوهش، ملاحظات اخلاقی زیر را رعایت نمود:
۱- پژوهشگر کتباً از طریق معاونت پژوهشی به مسئولین اداره آموزش و پرورش کل و آموزش و پرورش ناحیه یک و دو شهر رشت معرفی گردیده و با کسب اجازه از مقامات مسئول اقدام به پژوهش حاضر نمود.
۲- پژوهشگر با اجازه کتبی از مسئولین مدارس ، پژوهش خود را انجام داد.
۳- به مسؤلین محترم آموزش و پرورش ناحیه ۱ و ۲ شهر رشت توضیح داده شد که در صورت تمایل نتایج پژوهش در اختیارشان گذاشته خواهد شد.
۴- رضایت معلمان و والدین دانش آموزان جهت شرکت در تحقیق بصورت کتبی اخذ گردید.
۵- امانتداری درباره اطلاعات اخذ شده از واحدهای مورد پژوهش رعایت شده و به معلمان و اولیاء اطمینان داده شد که نیازی به ذکر اسم خود و دانش آموز در پرسشنامهها نبوده و اطلاعات محرمانه تلقی میشود و در صورت عدم تمایل میتوانند از ادامه همکاری در هر مرحلهای از پژوهش خودداری نمایند.

یافتههای پژوهش

با توجه به اهداف از پیش تعیین شده، در این پژوهش ارتباط سبکهای فرزندپروری با مشکلات رفتاری کودکان سن مدرسه در مدارس ابتدایی دخترانه و پسرانه دولتی و غیر دولتی شهر رشت مورد بررسی قرار گرفتند و اطلاعات حاصل در قالب ۱۶ جدول تهیه و تنظیم گردید.
جدول شماره (۱) در ارتباط با مشخصات فردی واحدهای مورد پژوهش تنظیم شده است.
جدول شماره (۲) در ارتباط با مشخصات خانوادگی واحدهای مورد پژوهش تنظیم شده است.
جدول شماره (۳) در ارتباط با هدف ویژه اول پژوهش” تعیین فراوانی سبکهای فرزندپروری(مقتدرانه،مستبدانه،سهل گیرانه)والدین کودکان درمدارس ابتدایی شهر رشت در سال ۱۳۹۰ تنظیم گردیده است.
جدول شماره (۴و۵) در ارتباط با هدف ویژه دوم پژوهش”تعیین فراوانی مشکلات رفتاری کودکان (درونی سازی و برونی سازی) درمدارس ابتدایی شهر رشت در سال ۱۳۹۰ تنظیم گردیده است.
جدول شماره(۶ تا ۱۴) در ارتباط با هدف ویژه سوم پژوهش ” تعیین ارتباط سبکهای فرزندپروری(مقتدرانه ، مستبدانه و سهل گیرانه )بامشکلات رفتاری کودکان(درونی سازی و برونی سازی) تنظیم شده است.
جدول شماره(۱۵ و۱۶) در ارتباط با هدف ویژه چهارم پژوهش” تعیین ارتباط سبکهای فرزندپروری بامشکلات رفتاری کودکان درمدارس ابتدایی شهررشت برحسب برخی مشخصات دموگرافیک تنظیم شده است.

جدول شماره ۱: توزیع واحدهای مورد پژوهش برحسب برخی مشخصات فردی کودک
فراوانی
مشخصات فردی
تعداد
درصد

سن کودک(سال)
۶
۲۰
۷/۲

۷
۹۸
۲/۱۳

۸
۱۵۰
۲/۲۰

۹
۱۴۱
۱۹

۱۰
۱۷۵
۶/۲۳

۱۱
۱۲۱
۳/۱۶

۱۲۱۶
۲/۲

جمع
۷۲۱
۱۰۰

میانگین و انحراف معیار
۴۵/۱± ۰۸/۹

جنس
دختر
۴۳۲
۳/۵۸

پسر
۳۰۹
۷/۴۱

جمع
۷۴۱
۱۰۰

پایه تحصیلی
اول
۱۱۱
۱۵

دوم
۱۴۲
۲/۱۹

سوم
۱۵۱
۴/۲۰

چهارم
۱۵۸
۳/۲۱

پنجم
۱۷۹
۲/۲۴

جمع
۷۴۱
۱۰۰
نوع مدرسه
دولتی
۶۵۱
۹/۸۷

غیردولتی
۹۰
۱/۱۲

جمع
۷۴۱
۱۰۰
جدول فوق نشان می دهد که اکثر واحدهای مورد پژوهش در گروه سنی ۱۰ سال (۶/۲۳?) (با میانگین و انحراف معیار۴۵/۱± ۰۸/۹) , دختر (۳/۵۸?) , پایه تحصیلی پنجم ابتدایی(۲/۲۴?)و مشغول به تحصیل در مدارس دولتی (۹/۸۷?) بودند .

جدول شماره ۲: توزیع واحدهای مورد پژوهش برحسب برخی مشخصات خانوادگی
فراوانی
مشخصات خانوادگی
تعداد
درصد

تحصیلات پدر
بی سواد
۱۲
۶/۱

ابتدایی
۱۰۹
۷/۱۴

سیکل
۱۹۷
۶/۲۶

دیپلم
۲۵۸
۸/۳۴

دانشگاهی
۱۵۳
۶/۲۰

جمع
۷۲۹
۱۰۰

تحصیلات مادر
بی سواد
۱۰
۴/۱

ابتدایی
۱۲۷
۲/۱۷

سیکل
۱۵۷
۳/۲۱

دیپلم
۳۱۰
۴۲

دانشگاهی
۱۳۴
۲/۱۸

جمع
۷۳۸
۱۰۰

وضعیت اشتغال پدر
کارمند
۱۵۸
۷/۲۱

کارگر
۱۴۱
۴/۱۹

آزاد
۴۰۸
۵۶

بیکار
۲۱
۹/۲

جمع
۷۲۸
۱۰۰

وضعیت اشتغال مادر
خانه دار
۶۱۴
۳/۸۳

شاغل
۱۲۳
۷/۱۶

جمع
۷۳۷
۱۰۰
ادامه جدول شماره ۲
فراوانی
مشخصات خانوادگی
تعداد
درصد

درآمد ماهیانه خانواده (تومان)
کمتراز ۳۰۰هزار
۱۹۶
۴/۲۷

بین۳۰۰تا۵۰۰هزار
۲۹۴
۱/۴۱

بین۵۰۰تا۷۰۰هزار
۱۴۲
۸/۱۹

بالاتر از۷۰۰هزار
۸۴
۷/۱۱

جمع
۷۱۶
۱۰۰

وضعیت مسکن
شخصی
۴۶۶
۲/۶۳

استیجاری
۲۶۶
۱/۳۶

دولتی
۵
۷/۰

جمع
۷۳۷
۱۰۰

وضعیت تأهل
باهم
۶۸۵
۶/۹۳

طلاق
۲۱
۹/۲

فقط پدر
۶
۸/۰

فقط مادر
۱۸
۴/۲

فوت والدین
۲
۳/۰

جمع
۷۳۲
۱۰۰
بعد خانوار
۲
۱۵
۱/۲

۳
۲۴۱
۱/۳۳

۴
۳۵۴
۶/۴۸

۵?
۱۱۸
۲/۱۶

جمع
۷۲۸
۱۰۰
سن پدر
۳۵-۲۵
۲۱۰
۹/۲۸

۴۵-۳۵
۴۱۱
۵/۵۶

۴۵
۱۰۶
۶/۱۴

جمع
۷۲۷
۱۰۰

میانگین و انحراف معیار
۹۷/۵± ۳/۳۹
سن مادر
۳۰-۲۰
۱۷۹
۴/۲۴

۴۰-۳۰
۴۴۴
۶/۶۰

۴۰
۱۱۰
۱۵

جمع
۷۳۳
۱۰۰

میانگین و انحراف معیار
۵۰/۵± ۸/۳۴

جدول فوق نشان می دهد که اکثر واحدهای مورد پژوهش سطح تحصیلات پدر (۸/۳۴%) و مادر (۴۲%) دیپلم، شغل پدر آزاد (۵۶% )، مادر خانهدار(۳/۸۳% )، دارای منزل شخصی (۲/۶۳% ) با متوسط درآمد ماهیانه بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان (۱/۴۱ % ) بوده و با هم زندگی می کردند(۶/۹۳?) ، تعداد اعضاء خانواده ۴نفر (۶/۴۸?) ، سن پدر بین ۳۵ تا ۴۵ سال (۵/۵۶?) (با