مشتریان داخلی و عرضه کنندگان

دانلود پایان نامه

فرد


فرد
مشتریان خارجی
مشتریان خارجی
ذی نفعان
ذی نفعان
شکل2ـ7بازخور 540 درجه
(منبع: هاپکینس و مرخام، 2003)
مزیت بازخور 540 درجه در این است که افراد خارج از سازمان را در فرایند ارزیابی مشارکت می دهد و شامل لایه ی بیرونی سازمان نیز می شود. از معایب این نظام بازخور، می توان به مواردی اشاره کرد که برخی از آن ها عبارتند از: زمان و هزینه ی زیاد اجرای آن، عدم فراگیری تمام افراد خارج از سازمان و فقدان ارزیابی به صورت دوره ای(هاپکینس و مرخام، 2003).
2ـ6ـ5 بازخور(ارزشیابی) 720 درجه
بازخور 720 درجه، شکل توسعه یافته ای از بازخورهای 180،360، 540 درجه است که اطلاعات و داده های وسیع تری در مورد عملکرد و بهبود ارزیابی کارکنان از طریق ارزش ها و تصورات دیگر افراد خارج از سازمان به دست می آورد( دیوید، 2006 :62).
شکل2ـ8 ازخور 720 درجه منبع:(لانگ ول، 2010)
همکاران مدیر
زیردستان مشتریان داخلی
ذی نفعان
ذی نفعان
مشتریان خارجی
مشتریان خارجی
عرضه کنندگان
عرضه کنندگان
خانواده
خانواده
فرد
فرد
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه حقوق در مورد پیشگیری از جرم