مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و مسئولیت مدنی قراردادی

عبدی سیدکلایی، صادق. مبانی فقهی حقوقی شرط عدم مسئولیت در قرارداد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، قم، دانشکده ادبیات علوم انسانی، دانشگاه قم، 1377.
Widget not in any sidebars

عراقی، سیدعزت‌الله. حقوق کار، تهران، انتشارات سمت، تابستان 1387.
ــــــــــــ . عزت‌الله و همکاران. درآمدی برحقوق تأمین اجتماعی، نقد قانون تأمین اجتماعی ایران بر اساس مطالعه تطبیقی، تهران، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، 1386.
عرفانی، محمود. حقوق تجارت، ج2، تهران، نشر جنگل، جاودانه، تهران، چاپ اول، 1388.
عطشان، فائزه. اماکن و ساختمان‌های ورزشی جزوه درس معاونت آموزش فرهنگی سازمان تربیت بدنی، نیمسال اول 1376.
عمید زنجانی، عباسعلی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)، چاپ اول، تهران، نشر میزان، پاییز 1382.
فرج‌الهی، رضا. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق فرانسه، تهران، نشر میزان چاپ اول، زمستان 1388.
فروخی، حمید. حقوق تجارت، شرکت‌های سرمایه‌ای، شخصی و مختلط، تهران انتشارات روبهان چاپ اول 1372.
قاسم زاده، مرتضی. مبانی مسئولیت مدنی، چاپ چهارم، تهران، نشر میزان، 1385.
کاتبی، حسینقلی. حقوق تجارت، تهران، انتشارات کتاب فرزان، چاپ دوم 1364.
کاتوزیان، ناصر. دوره مقدماتی حقوق مدنی ( وقایع حقوقی)، تهران، نشر شرکت انتشار 1377.
ــــــــــــ . ضمان قهری، مسئولیت مدنی، تهران، نشر دانشگاه تهران 1369.
ــــــــــــ . قواعد عمومی قراردادها، ج1، تهران، انتشارات بهنشهر، چاپ اول، 1364.
ــــــــــــ . مقدمه علم حقوق، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ سی‌ام،1381.
ــــــــــــ . نظام ورزشی و مسئولیت ورزشی، نشر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 43، بهار 1387.
گلچینیان، عباس. کلیات و اصول بیمه‌های بازرگانی، تهران، نشر سهامی بیمه البرز ایران، چاپ سوم، 1389.
لوراسا، میشل. مسئولیت مدنی، ترجمه محمد اشتری، تهران، نشر حقوقدان، 1375.
محقق داماد، مصطفی. قواعد فقه(مالکیت، مسئولیت)، ج 1 بخش مدنی، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ سیزدهم، 1385.
محمود صالحی، جانعلی. حقوق زیان دیدگان و بیمه مسئولیت مدنی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1385.
وحدتی شبیری، سیدحسن. مبانی مسئولیت مدنی قراردادی، نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم، چاپ اول، پاییز 1385.
ویشته، عباس، مبانی حقوقی بیمه مسئولیت مدنی مدیران ورزشی، فصلنامه صنعت بیمه، در سال نوزدهم، ش4، زمستان 83، شماره مسلسل 76.
منابع عربی: