مسئولیت در حقوق ایران و مسئولیت مدنی قضات

ــــــــــــ . دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران نشر مشعل آزادی، ج 1- 1357.
Widget not in any sidebars

جلیل‌وند، یحیی. مسئولیت مدنی قضات و دولت، چاپ اول، نشر یلدا، تهران، 1373.
حاجی زاده، حمیدرضا. قاعده تخدیر و نقش آن در رفع مسئولیت کیفری، تهران، نشر خط سوم، 1385.
حسنی، حسن. حقوق تعاونی‌ها، چاپ سوم، تهران، انتشارات سمت، چاپ دوم 1388.
ــــــــــــ . حقوق تجارت، ج2، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1389.
حسینی نژاد، حسینقلی. مسئولیت مدنی، تهران، بخش فرهنگی، جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، چاپ اول 1370.
خدابخشی، عبد الله. جبران خسارت کارگران در نظام مسئولیت مدنی، تهران، نشر شرکت سهامی انتشار، 1389.
خزائلی، محمد. مسئولیت مدنی کارفرما ناشی از عمل کارگر تهران، چاپخانه موسوی، 1339.
درودیان، حسنعلی. جزوه درس حقوق مدنی4، تهران، دانشگاه تهران 1380.
دهخدا، علی‌اکبر. لغت‌نامه دهخدا، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره جدید 1377.
دهقان، رمضان. شرط عدم مسئولیت در حقوق ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه شیراز، 1376.
ژوردن، پاتریس. اصول مسئولیت مدنی، ترجمه مجید ادیب، تهران، نشر میزان، چاپ دوم، زمستان 1385.
ــــــــــــ . تحلیل رویه قضایی در زمینه مسئولیت مدنی، ترجمه مجید ادیب، تهران، نشر میزان، چاپ اول، بهار 1386.
ستوده تهرانی، حسن. حقوق تجارت، ج2، تهران، دادگستر، چاپ سیزدهم، بهار 1388.
سلطانی‌نژاد، هدایت‌اله. خسارت معنوی، تهران، انتشارات نورالثقلین، چاپ اول، بهار 1380.
شعبانی مقدم، کیوان؛ طاهری، حمیدرضا و یوسفی، بهرام. حقوق ورزشی، کاشان، اندیشه‌های حقوقی، چاپ اول 1388.
صفایی، سید حسین؛ قاسم‌زاده سید مرتضی. حقوق مدنی اشخاص و محجورین، تهران، انتشارات سمت، چاپ دوم، پاییز 1376.
ــــــــــــ . رحیمی، حبیب‌الله. مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)، انتشارات سمت، چاپ دوم، تابستان 1390.
ــــــــــــ . مفهوم تقصیر سنگین در ارتباط با شرط عدم مسئولیت، مجله حقوقی، سال 64، ش 4.
صفری، محمود. حقوق تجارت، تهران، چاپ علمی سال 1343.
طباطبائی مؤتمنی، منوچهر. حقوق اداری، تهران سمت چاپ اول 1373.
عبادی، محمدعلی. حقوق تجارت، تهران، گنج دانش، 1389.