مدیریت و رهبری و تحولات تاریخی

دانلود پایان نامه

2ـ4ـ8 ویژگی‌های مدیر آموزشی
مدیر خوب، کسی است که با استفاده صحیح، منطقی و عقلایی از منابع مادی و انسانی، سازمان را برای رسیدن به هدف خود که برآورنده یکی از نیازهای جامعه است، رهبری و هدایت کند. پس مدیران آموزش و پرورش علاوه بر آگاهی کامل از علم مدیریت، اصول و تئوری‌های آن باید شرایط و ویژگی‌هایی را دارا باشند که برخی از مهمترین آنها عبارتند از:
·        در زمینه‌ی مدیریت، دارای مهارت‌های فنی، انسانی و ادراکی باشد
·        به کار خود به عنوان مدیر آموزشی، نگرشی آگاهانه و علمی داشته باشد
·        کلیات روش‌ها و فنون تدریس را به خوبی بداند
·        از سلامت جسمانی، روانی و شخصیتی کامل برخوردار باشد(قرایی مقدم، 1375 :50).
نظام آموزشی کشور خود را به خوبی بشناسد و از سوابق و تحولات تاریخی آن آگاه باشد
·        از فلسفه، ارزش‌ها، هدف‌ها و مقاصد کلی آموزشی مطلع باشد
·        با اندیشه‌ها و نظریه‌های مدیریت و رهبری آشنا باشد و به اقتضای محیط کار خود، آنها را به‌کار بندد
·        بر مسئولیت‌ها و وظایف چندبعدی آموزشی، ارشادی، فرهنگی و اجتماعی خود واقف باشد
·        سابقه آموزشی و معلمی حداقل پنج سال داشته باشد
·        در زمینه‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی دانش کافی داشته و بتواند معلمان را راهنمایی نماید
·        روابط و مناسبات متقابل میان مدرسه، خانواده و جامعه را درک کرده و در انجام وظایف محوله آنها را نادیده نگیرد(قرایی مقدم، 1375 :144ـ 143).
2ـ5 ارزشیابی 360 درجه
2ـ5ـ1 ویژگی های ارزشیابی(بازخور) مؤثر
برای مؤثر بودن بازخورهایی که به افراد و به خصوص به رهبران ارائه می گردد، باید از رعایت چهارده معیار اساسی زیر اطمینان حاصل نمود:
1. ویژه ی فردی خاص باشد.
2. واضح و بدون ابهام باشد، به گونه ای سازماندهی شود که تنها بتوان یک برداشت از آن کرد.
3. دارای جمله بندی دقیق باشد.
4. خوب ارائه شود.
5. هنگام ارائه بایستی این فرصت را به افراد دریافت کننده داد تا درباره ی هر ابهامی سؤال کنند.
6. بر رفتارهای قابل تغییر تمرکز کند. دریافت کننده نتایج بازخور، نمی تواند رفتارهای غیر قابل تغیر را بهینه سازی کند.
7. هدف گرا باشد. اطلاعات موجود در بازخور، می بایستی بر اهداف متمرکز باشد و دریافت کننده آنها را با علاقه به کار گیرد.
8. به روز باشد. بازخور باید بر رفتارهای کنونی و اخیر دریافت کننده اطلاعات، متمرکز باشد.
9. مثبت و تقویت کننده باشد. نقاط قوت دریافت کننده ی نتایج بازخور، می بایستی قاطع روشن و شفاف باشد.
10. حساس باشد. بازخور می بایستی نسبت به نیازها، قوه درک و میزان تحمل دریافت کننده ی اطلاعات، حساس باشد.