مدیریت زمان و برنامه ریزی

دانلود پایان نامه

87
95/3
93/0
10/0
**47/9
86
000/0
2
کارهایی را که باید انجام شود، برنامه ریزی و زمان بندی می‌کند.
88
07/4
94/0
10/0
**66/10
87
000/0
3
مدیریت زمان در اجرای امور دارد.
88
04/4
02/1
10/0
**54/9
87
000/0
4
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع پایان نامه ارشد درباره شاهنشاهی هخامنشی و قلمرو مسئولیت