مدیریت زمان و برنامه ریزی

دانلود پایان نامه

کارهایی را که باید انجام شود، برنامه ریزی و زمان بندی می‌کند.
480
40/4
79/0
03/0
**55/38
479
000/0
3
مدیریت زمان در اجرای امور دارد.
477
33/4
80/0
03/0
**27/36
476
000/0
4
درباره‌ی اقدامات اصلاحی مورد لزوم، بحث و گفتگو می‌کند.
475
32/4
82/0
03/0
**79/34
474
000/0
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   سیاست گذاری فرهنگی و سیاست گذاری عمومی