مدیریت زمان و برنامه ریزی

دانلود پایان نامه

000/0
2


کارهایی را که باید انجام شود، برنامه ریزی و زمان بندی می‌کند.
214
40/4
79/0
05/0
**91/25
213
000/0
3
مدیریت زمان در اجرای امور دارد.
212
33/4
78/0
05/0
**64/24
211
000/0
4
درباره‌ی اقدامات اصلاحی مورد لزوم، بحث و گفتگو می‌کند.
214
32/4
82/0
05/0
**52/23
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مسئولیت بدون تقصیر و مفهوم نظریه خطر