مدیریت زمان و برنامه ریزی

دانلود پایان نامه

**59/16
86


000/0
2
کارهایی را که باید انجام شود، برنامه ریزی و زمان بندی می‌کند.
88
45/4
70/0
07/0
**22/19
87
000/0
3
مدیریت زمان در اجرای امور دارد.
87
35/4
71/0
07/0
**69/17
86
000/0
4
درباره‌ی اقدامات اصلاحی مورد لزوم، بحث و گفتگو می‌کند.
87
29/4
82/0
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه درمورد کهگیلویه و بویراحمد و پیشگیری جامعه مدار