مدیریت زمان و برنامه ریزی

دانلود پایان نامه

56/0
05/0
**84/27
89
000/0
2
کارهایی را که باید انجام شود، برنامه ریزی و زمان بندی می‌کند.
90
65/4
60/0
06/0
**06/26
89
000/0
3
مدیریت زمان در اجرای امور دارد.
90
61/4
55/0
05/0
**55/27
89
000/0
4
درباره‌ی اقدامات اصلاحی مورد لزوم، بحث و گفتگو می‌کند.
89
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع و ماخذ تحقیق امارات متحده عربی و موقعیت جغرافیایی