مدل های فرهنگ از نظرروانشناسی

فرهنگ عقلایی:

در این نوع فرهنگ هدف سازمان ها کاملاً مشخص بوده و تمام تلاش کارکنان برای تحقق آن اهداف می باشد و معیار عملکر کارکنان نیز میزان راندمان کاری آنها می باشد و مرجع اختیار رئیس بوده و آنچه مطرح است تصمیم گیری عقلایی و توجه به شایستگی های هدف مدار بودن در سبک رهبری است.

 

فرهنگ ایدئولوژیک:

  در این نوع فرهنگ هدف این سازمان ها تحقق اهداف گسترده می باشد. مرجع اختیار اغلب رهبری کارفرما یا فرد برتر و روحانی است و نحوه تصمیم گیری اغلب قضاوتی و منبع قدرت ارزش های حاکم بر سازمان می باشد در بیش موقعیت یا سبک رهبری به صورتی فردی تجلی می کند.

 

فرهنگ مشارکتی: 

هدف این سازمان ها در اغلب موارد بقای گروه است. معیار عملکرد اعضا نیز براساس اتفاق و انسجام گروهی و مرجع قدرت عضویت هر کدام از اعضا در گروه می باشد. نحوه تصمیم گیری، مشارکتی و تعهد به گروه رمز پیروزی و صمیمیت و همبستگی انگیزش های سازمانی است.

 

فرهنگ سلسله مراتبی:

 در این نوع فرهنگ اجرای فرامین و دستورات هدف سازمان و معیار عملکرد ثبات و کنترل می باشد. نحوه تصمیم گیری براساس دانش فنی صورت می گیرد و بر همین اساس منبع قدرت به صورت سلسله مراتبی و میزان دانش پخش می گردد. سبک رهبری در این نوع سازمان ها محافظه کارانه و کلاک های رسمی و مشخص معیار ارزشیابی اعضا را تشکیل می دهد و نهایتاً مهمترین انگیزش در سازمان امنیت و کسب آن می باشد(آتش پور، 1387، ص 38).

ویژگی ها/ انواع مدل هل بنیانگذاران عناصر اصلی مدل های فرهنگی
مدل گردن گردن سازگاری- مسئولیت- استاندارد ها- پاداش ها- شفافیت سازی- صمیمیت و حمایت- رهبری فاقد مدل مشخص
مدل رابینز رابینز تشویق و تهدید- میزان کنترل مدیریت چهار رویکرد مبتنی بر پارامتر پاداش، تهدید و میزان کنترل مدیریت به وجود می آیند.
مدل هاروی و براون هارول-براون تعداد افراد متعهد به ارزش های سازمان- میزان تعهد به ارزش های سازمان فرهنگ قوی، ضعیف و میانه
مدل استانلی دیویس استانلی- دیویس استراتژی- میزان اهمیت هر اقدام در استراتژی با فرهنگ چهار مدل قابل قبول، کنترل- اغماض، مدل غیر قابل قبول
مدل مکانیکی و ارگانیکی استاکر و برنر الگوی لورش و لارنس میزان پیچیدگی محیط- میزان تغییرات محیط سیستم ارگانیکی و سیستم مکانیکی، ساده و پایدار و پیچیده و ناپایدار
مدل هندی چارلز هندی میزان توجه به داخل و خارج- میزان ثبات و پایداری محیط فرهنگ سازمانی وظیفه، نقش، فرد و قدرت
مدل هرسی بلانچارد هرسی و بلانچارد میزان انسجام داخلی- میزان تطبیق پذیری فرهنگ مشارکتی، یادگیری، رقابتی و بورکراتیک
مدل کوئین رابرت کوئین کانون توجه (داخل-خارج)- میزان انعطاف و کنترل سیستم های بازار محور، سلسله مراتبی، ادهوکراسی و قبیله ای
مدل ریچارد دفت ریچارد- دفت کانون توجه (داخل-خارج)- میزان انعطاف و کنترل فرهنگ انعطاف پذیر، مشارکتی، ماموریتی، بورکراتیک
مدل هال ریچارد اچ هال کانون توجه (داخل-خارج)- میزان انعطاف و کنترل سیستم های باز- فرایندی- روابط انسانی- عقلایی
مدل هافستد گیرت هافستد فاصله قدرت- ابهام گریزی- مرد گرایی/ زن گرایی- جمع گرایی/ فرد گرایی دیوان سالار، ارگانیک، مشارکتی و قبیله ای