مدرک تحصیلی و لیسانس

دانلود پایان نامه

482
درصد
8/0
9/29
9/63
5/3
9/1
0/100
نمودار شماره 4ـ3: توزیع فراوانی و درصد نمونه پژوهش به تفکیک سن
جدول شماره 4ـ4 : توزیع فراوانی و درصد نمونه پژوهش به تفکیک مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی
کل
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس
سایر
بدون پاسخ
فراوانی
2
16
346
109
1
8
482
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مقاله روابط زناشویی و کرامت انسانی