مدرک تحصیلی و سابقه خدمت

دانلود پایان نامه

درصد
4/0


3/3
8/71
6/22
2/0
7/1
0/100
نمودار شماره4ـ4: توزیع فراوانی و درصد نمونه پژوهش به تفکیک مدرک تحصیلی
جدول شماره4ـ5 : توزیع فراوانی و درصد نمونه پژوهش به تفکیک سابقه خدمت
سابقه خدمت
کل
کمتر از 5 سال
بین 6 تا 10 سال
بین 11 تا 15 سال
بین 16 تا 20 سال
بین 21 تا 25 سال
بین 26 تا 30 سال
بدون پاسخ
فراوانی
2
35
44
86
209
105
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع پایان نامه ارشد درمورد کشورهای پیشرفته، اتحادیه اروپا، ایالات متحده، جنگ جهانی اول