متوسطمشکل و اولشوهرکوکب65بی

دانلود پایان نامه

متوسط
مشکل با همسر اول
شوهر
کوکب
65
بی کار
ضعیف
بچه نداشتن
شوهر
گلی
53
کشاورز
ضعیف
فرزند پسر
خانم اول
شمایل
46
کارگری
ضعیف
مشکل با همسر اول
شوهر
اعظم
54
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه مفهوم هوش هیجانی و توانایی حل مسئله