قرآن کریم و آیات قرآن

دانلود پایان نامه

زندگی ادبی دیکالجن 37


دیوان دیکالجن 38
نگاهی کلی بر سبک شعری دیکالجن 39
فصل سوّم
روابط بینامتنی قرآنی و روایی شعر شاعران 40
روابط بینامتنی اشعار کمیت اسدی با آیات قرآن کریم و احادیث 41
روابط بینامتنی با قرآن کریم 41
روابط بینامتنی با احادیث 55
روابط بینامتنی علم یا شخصیت 59
روابط بینامتنی اشعار عبدی کوفی با آیات قرآن کریم و روایات 65
اروابط بینامتنی با آیات قرآن کریم 65
روابط بینامتنی با احادیث 76
روابط بینامتنی با قرآن و احادیث 89
روابط بینامتنی علم یا شخصیت 95
روابط بینامتنی اشعار دیکالجن الحمصی با آیات قرآن کریم و احادیث 99
روابط بینامتنی با قرآن کریم 99
روابط بینامتنی با احادیث 109
روابط بینامتنی با قرآن و احادیث 114
روابط بینامتنی علم یا شخصیت 118
نتیجهی پژوهش 124
الملخّص 126
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مقاله درمورد تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا