قابلیت اعتماد و خشونت کلامی

دانلود پایان نامه

4-2- جمعیت هدف و انتخاب مشارکت کنندگان 88
4-3- نمونه گیری 89
4-4- گردآوری داده ها 91
4-5- روش تجزیه و تحلیل داده ها 91
4-6- قابلیت اعتماد 93
فصل پنچم: یافته های پژوهش
5-1- مقدمه 96
5-2- یافته های تحقیق 97
5-2-1- نوع رابطه زن دوم با همسرش 101
5-2-1-1- خشونت کلامی 102
5-2-1-2- خشونت فیزیکی 104
5-2-1-3- خشونت اقتصادی 105
5-2-1-4- نگرش ابزاری به زن 105
5-2-1-5- استبداد رای 108
5-2-1-6- انقیاد و فروتنی زن 110
5-2-1-7- مقوله هسته: خودکامگی و توزیع نابرابرانه جنسیتی قدرت 113
5-2-2- نوع رابطه زن دوم با زن اول 127
5-2-2-1- رقابت عاطفی 127
عنوان صفحه
5-2-2-2- رقابت اقتصادی 129
5-2-2-3- رقابت در بچه دار شدن 130
5-2-2-4- رابطه خصومت آمیز 130
5-2-2-5- تنش و بینظمی در مدیریت خانه 131
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه یادگیری مشاهده ای و شرطی سازی کلاسیک