تحقیق دانشگاهی – عوامل موثر بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد …

منابع دانشگاه (درآمد های تخصیص داده شده و بودجه برای تجاری سازی تحقیقات، حمایت های فنی، زیر ساخت های فیزیکی، ارتباطات)

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

براساس نتایج کیفی عوامل سازمانی عبارتند از: هزینه های مرتبط با انتقال دانش،ساختار معیوب دانشگاه، بها دادن به تحقیقات غیر کاربردی، مسیر بروکراتیک طولانی (فرآیند) و منابع دانشگاه (درآمد های تخصیص داده شده و بودجه برای تجاری سازی تحقیقات، حمایت های فنی، زیر ساخت های فیزیکی، ارتباطات). عوامل محیطی عبارتند ازسیاست های مرتبط با دارایی های فکری، زیرساخت های محیطی و منطقه ای، در دسترس بودن سرمایه گذاران، محیط دانشگاه، تراکم شرکت ها در یک منطقه و انتخاب آنها، وجود منابع انسانی توانمند و متخصص، عوامل مرتبط با دولت، موجود بودن انکوباتورها و موجود بودن قوانین حمایت کننده. عوامل فردی نیز شامل: انگیزه های فردی محقق، ویژگی های جمعیت شناختی(مثل سن محقق)، ویژگی های روانشناختی، تجربیات شغلی و شبکه اجتماعی فرد و در نهایت عوامل نهادی نیز شامل فرهنگ دانشگاه، دانشگاه و دپارتمان ، مشوق ها(تقسیم درآمد تجاری سازی بین تیم تحقیقی و دانشگاه، سیستم ارتقاء و اعتبار)، قوانین و مقررات حفاظت از محصولات و فناوریهای نوین و مصوبات حفاظت از دارایی‌های معنوی، قوانین و مقررات حفاظت از محصولات و فناوریهای نوین و مصوبات حفاظت از دارایی‌های معنوی، ماموریت دانشگاه، اهداف دانشگاه، فعالیت های سابق و قراردادهای گذشته دانشگاه با صنعت و سیاست دانشگاه می باشد. همچنین براساس مصاحبه های صورت گرفته، استراتژی های مورد نظر اساتید برای تجاری سازی دانش بر سه محور استراتژی مجوز دهی(لیسانس دهی)، استراتژی تحقیقات مشترک با صنعت و استراتژی ایجاد شرکت متمرکز بود.

۵-۳- پاسخ به سوالات تحقیق

۵-۳-۱- سوال اصلی تحقیق

عوامل موثر بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت کدامند؟
درراستای سوال فوق و پس از انجام مطالعه پیشینه تحقیق و انجام مصاحبه های اولیه و نیز داده های به دست آمده از پرسشنامه، ۴ عامل شناخته شد که عبارتند از : عوامل سازمانی، عوامل نهادی، عوامل محیطی و عوامل فردی. نتایج تحلیل عاملی برای عوامل چهارگانه شناسایی شده بیانگر این موضوع است که میزان شاخص KMO بالاتر از ۶/۰ بوده و به این ترتیب کفایت نمونه گیری برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی وجود دارد، همچنین میزان سطح معنی داری آماره بارتلت کمتر از پنج صدم می باشد که بیانگر مناسب بودن ساختار داده ها برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی است، به این معنا که وجود ارتباط مناسب بین ساختار داده ها تائید می شود. پس از انجام تحلیل عاملی تاییدی نیز مشاهده شد که کلیه سوالات مربوط به متغیرها دارای ضرایب همبستگی معنی داری با متغیر های مکنون هستند. همچنین بررسی شاخص های برازش مدل اندازه گیری عوامل موثر بر انتخاب راهبرد تجاری سازی نیز نشان دهنده این موضوع است که مدل تحقیق از نظر شاخص های معنی داری و برازش مورد تائید است. به این ترتیب و با توجه به نتایج بدست آمده می توان نتیجه گرفت که عوامل موثر سازمانی، عوامل موثر نهادی، عوامل موثر محیطی و عوامل موثر فردی، عوامل موثر بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت است.
در ادامه و پس از پاسخ دادن به سوالات فرعی تحقیق به مقایسه و بررسی میزان تاثیر هریک از عوامل شناسایی شده در سه راهبرد تجاری سازی مورد نظر یعنی راهبرد مجوزدهی(لیسانس دهی)، راهبرد انجام تحقیقات مشترک دانشگاه با صنعت و راهبرد ایجاد شرکت جدید می پردازیم.

۵-۳-۲- سوالات فرعی تحقیق

۱٫آیا عوامل موثر فردی بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت تاثیر دارند؟
میانگین عوامل فردی با میانگین مورد انتظار تفاوت معنی داری دارد چون سطح معنی داری آزمون تی کوچکتر از پنج صدم می باشد. میانگین عوامل فردی برابر ۰۱۰۸/۴ می باشد که به اندازه ۰۱۰۷۵/۱ بیشتر از میانگین مورد انتظار می باشد. بنابراین عوامل موثر فردی بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت تاثیر دارند.

  1. آیا عوامل موثر نهادی بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت تاثیر دارند؟

میانگین عوامل نهادی برابر ۸۳۶/۳ می باشد که به اندازه ۸۳۶۰۲/۰ بیشتر از میانگین مورد انتظار می باشد. بنابراین می توان گفت که عوامل موثر نهادی بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت تاثیر دارند.
۳٫آیا عوامل موثر محیطی بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت تاثیر دارند؟
میانگین عوامل محیطی برابر ۰۶۳۲/۴ می باشد که به اندازه ۰۶۳۱۷/۱ بیشتر از میانگین مورد انتظار می باشد. بنابراین می توان گفت که عوامل موثر محیطی بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت تاثیر دارند.
۴٫آیا عوامل موثر سازمانی بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت تاثیر دارند؟
میانگین عوامل سازمانی برابر ۷۵۲۷/۳ می باشد که به اندازه ۷۵۲۶۹/۰ بیشتر از میانگین مورد انتظار می‎باشد. بنابراین می توان گفت که عوامل موثر سازمانی بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت تاثیر دارند.
۵٫اولویت عوامل اثرگذار بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت چگونه است؟
با توجه به میانگین به دست آمده در فصل چهار، بالاترین رتبه به ترتیب ابعاد عوامل سازمانی، عوامل نهادی، عوامل فردی و عوامل محیطی اختصاص دارد.

۵-۴- نتیجه گیری

با توجه به سرعت تحولات علمی و نیازهای علمی بشر، در صورتی که در زمینه ورود دانشگاه های کشور به تجارت دانش، به یک ساز وکار و روش منحصر به فرد و ثابتی بسنده کنیم و صرفاً از فراگردهایی که در سایر کشورها انجام می شود، الگوبرداری نماییم و توجهی به مقتضیات و الزامات ناشی از آن و همچنین شناخت کاملی از شرایط کنونی نداشته باشیم، همواره یک مرحله از نیازهای علمی بشر در زمینه تجاری سازی عقب خواهیم بود. از طرفی مطالعه تجاری سازی دانش و ابعاد آن بسیار مهم است چرا که چنین تحلیل هایی فراهم کننده مدارک مهمی جهت تصمیم گیری کاراتر مدیران و سیاستگذاران می‎باشد (Rothearmeal et al., 2007). در این تحقیق با بررسی مقالات تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی و راهبردهای تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دنیا به جمع آوری شاخص های تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی پرداخته ایم سپس با انجام مصاحبه های اکتشافی و نیمه ساختار یافته مقوله های اصلی، فرعی را نهایی کردیم و در انتها با استفاده از ابزار پرسشنامه داده های مورد نیاز بخش کمی را جمع آوری نمودیم.
با استفاده از نتایج بخش های کیفی و کمی این تحقیق مشاهده می شود که در بخش کیفی که با استفاده از نظرات اساتید و خبرگان این حوزه استخراج شده است، چهار عامل نهادی، فردی، سازمانی و محیطی شناسایی شد که مقایسه این نتایج با نتایج حاصل از سایر تحقیقات داخلی و خارجی نشان دهنده صحت این نتایج می باشد. همچنین نتایج کمی حاصل از این تحقیق مبین این موضوع است که عوامل چهارگانه سازمانی، فردی، نهادی و محیطی تاثیر مستقیم و قابل توجهی بر انتخاب استراتژی های تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی داشته اند که صحت این موضوع با توجه به نتایج حاصل از بخش کمی محرز است. همین طور با توجه به نتایج آزمون رتبه بندی فریدمن مشاهده می شود که عوامل سازمانی تاثیرگذار ترین عامل بر انتخاب استراتژی های تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی بوده و بعد از به ترتیب عوامل نهادی، عوامل فردی و عوامل محیطی قرار دارند. نتایج حاصله از مصاحبه با اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت مبین این موضوع است که به صورت کلی شرایط برای تجاری سازی دانش در دانشگاه از نظر شاخص های مربوط به بعد فردی دارای شرایط مناسبی نیست به نحوی که اغلب افراد مصاحبه شونده رغبت آن چنانی برای ورود به این حوزه نداشتند. همچنین در بعد سازمانی اغلب اساتید تاکید فراوانی روی بهبود فرآیندها و ساختار دانشگاه برای تسهیل این فرآیند داشتند. اما از نظر بعد نهادی، فرهنگ و سیاست های دانشگاه مشوق و مروج مشارکت اساتید برای همکاری با صنعت و بخش خصوصی است. همچنین از نظر بعد محیطی اساتید مصاحبه شونده معتقد بودند که محیط مشوق فرآیند بوده و در حال بهتر شدن نیزهست و ایجاد مراکزی مثل پارک های علم و فناوری شرایط را برای ظهور شرکت های دانش بنیان و نیز ورود آن ها به بازار فراهم می سازد. در ادامه نیز نتیجه گیری ها براساس ابعاد چهارگانه آورده می شود:

۵-۵- پیشنهادات

با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق، پیشنهادات زیر برای توسعه تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی ارائه می شود. انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی به عنوان یک عامل مهم در ارتقای فرآیند طراحی و توسعه محصولات دانشگاهی و تحقق دانشگاه کارآفرین می بایست مورد توجه مدیران دانشگاهی قرار گیرد. با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق، پیشنهادات زیر برای بهبود وضعیت تجاری سازی تحقیقات داتشگاهی در دانشگاه آزاداسلامی واحد رشت پیشنهاد می شود:
در بعد فردی پیشنهاد می شود راهکارهای زیر دنبال شود:
جذب اساتید و اعضای هیات علمی با توانایی های فردی بالا و توانمندی های علمی و تجربه و تخصص
انجام مصاحبه های مختلف علمی و روانشناسانه هنگام جذب اساتید جدید، برای جذب افراد مشتاق و توانمند به کار
در بعد محیطی پیشنهاد می شود راهکارهای زیر دنبال شود:
تلاش در جهت اصلاح شاخص های محیطی مانند ارتباط با بخش خصوصی و ترغیب سرمایه گذاران برای ورود به حوزه دانشگاهی جهت تامین نیازهای مالی پروژه های تحقیقاتی
رایزنی مدیران دانشگاه برای تلاش جهت تصویب قوانین حمایت کننده از دارایی های فکری و توسعه قوانین مرتبط با افرد قانونگذار
رایزنی با نهادهای دولتی جهت ایجاد زیرساخت های حمایت کننده منطقه ای