عوامل موثر بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه …

تا چندی پیش دانشمندان و پژوهشگران دانشگاه، از تجاری سازی پژوهش، امتناع می کردند و رسالت اصلی خود را صرفاً تولید دانش بدون عطف نظر به کاربرد آن در عرصه تولید، می دانستند. تا اینکه دانش به منشأ منحصر به فرد مزیت رقابتی تبدیل شد. با تمایل به مستقل شدن دانشگاه ها در بودجه های داخلی، دانشگاه‎ها علاقه فراوانی به تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی از خود نشان داده اند و مشاهده می شود که تجاری سازی دارایی های فکری به اهداف نهادی بسیاری از سیستم های دانشگاهی تبدیل شده است و تغیر نقش دانشگاه‎ها از تولید کننده دانش به ایجادکننده سرمایه از دانش، که با هدف بهبود عملکرد اقتصاد ملی یا منطقه‎ای و نیز مزیت های مالی حاصله برای دانشگاه و اساتید آن صورت می گیرد، منجر به افزایش فعالیت‎های مرتبط با تجاری سازی در دو دهه اخیر شده است.
براین اساس و با توجه به داده‏های حاصل از جمع‏آوری مصاحبه با خبرگان و نیز پرسشنامه‏ها در فصل چهارم، اطلاعات حاصل شده در قالب جداولی آورده و مورد بررسی و تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. در این فصل با توجه به مصاحبه های انجام شده با خبرگان، در خصوص عوامل موثر بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، ابتدا نتیجه گیری‎های بخش کیفی آورده شده و با نتایج تحقیقات سایر محققان مقایسه می شود، سپس با استفاده از داده‌های جمع‌آوری شده از طریق پرسشنامه و آزمونهای آماری انجام شده، نتایج حاصل از بخش کمی ارائه و تجزیه تحلیل ها انجام می گیرد و در ادامه موارد پیشنهادی در سه بخش، تحت عناوین پیشنهادات بر مبنای یافته‌های تحقیق، پیشنهادات برای تحقیقات آتی و همچنین پیشنهادات برای سیاستگذاران ارائه می‌گردد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

۵-۲- ارائه نتایج حاصل از بخش کیفی

پس از انجام کد گذاری های باز و بستهی داده های حاصل از مصاحبه های کیفی، مولفه های زیر به عنوان نتیجه گیری مصاحبه های بخش کیفی و مولفه های بیان شده از طرف اساتید در مصاحبه ها ارائه می شود. درجدول زیر بین این نتایج و نتایج حاصل از تحقیقات سایر محققان مقایسه ای نیز صورت می گیرد. نتایج حاصل، نشان دهنده انطباق داده های به دست آمده با نتایج حاصل از تحقیقات سایر محققان می باشد.

مقایسه با سایر محققان کداصلی کد محوری
Shane (2004)
Christensen and Bower (1996)
Shane,Katila (2002)
Bostjan Antoncic (2001), Umam(2008)
سیاست های مرتبط با دارایی های فکری عوامل محیطی
زیرساخت های محیطی و منطقه ای
در دسترس بودن سرمایه گذاران
محیط دانشگاه، تراکم شرکت ها در یک منطقه و انتخاب آنها
وجود منابع انسانی توانمند و متخصص
عوامل مرتبط با دولت
موجود بودن انکوباتور ها