دسته بندی علمی – پژوهشی : عوامل موثر بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های …

عوامل محیطی

۹۲

۰۶۳۲/۴

۹۷۹/۳۱

۰۰۰/۰

۰۶۳۱۷/۱

میانگین عوامل محیطی با میانگین مورد انتظار تفاوت معنی داری دارد چون سطح معنی داری آزمون تی کوچکتر از پنج صدم می باشد. میانگین عوامل محیطی برابر ۰۶۳۲/۴ می باشد که به اندازه ۰۶۳۱۷/۱ بیشتر از میانگین مورد انتظار می باشد. بنابراین می توان گفت که عوامل موثر محیطی بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت تاثیر دارند.
۴٫آیا عوامل موثر سازمانی بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت تاثیر دارند؟
جدول۴-۲۱) آزمون تی متغیر عوامل سازمانی

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

درجه آزادی میانگین آماره t سطح معنی داری اختلاف میانگین
عوامل سازمانی ۹۲ ۷۵۲۷/۳ ۳۴۳/۱۵ ۰۰۰/۰ ۷۵۲۶۹/۰

با توجه به جدول آزمون تی مشاهده می شود که سطح معنی داری بدست آمده کوچکتر از پنج صدم می‎باشد، یعنی میانگین عوامل سازمانی با میانگین مورد انتظار تفاوت معنی داری دارد. میانگین عوامل سازمانی برابر ۷۵۲۷/۳ می باشد که به اندازه ۷۵۲۶۹/۰ بیشتر از میانگین مورد انتظار می باشد. بنابراین می‎توان گفت که عوامل موثر سازمانی بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت تاثیر دارند.
۵٫اولویت عوامل اثرگذار بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت چگونه است؟