عوامل موثر بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه …

جهت بررسی سوالات فرعی تحقیق از آزمون تی تک نمونه ای کمک گرفته شده است. میانگین هر فرد برای متغیر عوامل فردی توسط آزمون تی با میانگین مورد انتظار مقایسه می شود. میانگین عوامل فردی با میانگین مورد انتظار تفاوت معنی داری دارد چون سطح معنی داری آزمون تی کوچکتر از پنج صدم می‎باشد. میانگین عوامل فردی برابر ۰۱۰۸/۴ می باشد که به اندازه ۰۱۰۷۵/۱ بیشتر از میانگین مورد انتظار می باشد. بنابراین عوامل موثر فردی بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت تاثیر دارند.
۲٫آیا عوامل موثر نهادی بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت تاثیر دارند؟
جدول۴-۱۹) آزمون تی متغیر عوامل نهادی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

درجه آزادی میانگین آماره t سطح معنی داری اختلاف میانگین
عوامل نهادی ۹۲ ۸۳۶/۳ ۵۷۸/۲۱ ۰۰۰/۰ ۸۳۶۰۲/۰

میانگین عوامل نهادی با میانگین مورد انتظار تفاوت معنی داری دارد چون سطح معنی داری آزمون تی کوچکتر از پنج صدم می باشد. میانگین عوامل نهادی برابر ۸۳۶/۳ می باشد که به اندازه ۸۳۶۰۲/۰ بیشتر از میانگین مورد انتظار می باشد. بنابراین می توان گفت که عوامل موثر نهادی بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت تاثیر دارند.
۳٫آیا عوامل موثر محیطی بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت تاثیر دارند؟
جدول۴-۲۰) آزمون تی متغیر عوامل محیطی

درجه آزادی میانگین آماره t سطح معنی داری اختلاف میانگین