فایل دانشگاهی – عوامل موثر بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد …

نمودار۴-۴) هیستوگرام متغیر عوامل فردی
مطابق جدول و نمودار ۴-۴ میانگین امتیاز متغیر عوامل فردی از نظر پاسخ دهندگان ۰۱۰۸/۴ ، انحراف معیار ۴۱۶۳۷/۰ و واریانس برابر ۱۷۳/۰ می باشد. میانگین به دست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار است و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر عوامل فردی از نظر پاسخ دهندگان معادل ۳ و بیشترین امتیاز معادل ۸/۴ می باشد. از لحاظ کجی متغیر عوامل فردی نرمال بوده و توزیع آن متقارن است. همچنین مقدار کشیدگی آن ۴۳۳/۰- است ؛ این نشان می‌دهد توزیع متغیر عوامل فردی از کشیدگی نرمال برخوردار است.
توصیف متغیر عوامل نهادی
جدول۴-۹) توصیف متغیر عوامل نهادی

تعداد کمترین بیشترین میانگین انحراف معیار واریانس چولگى کشیدگى
عوامل نهادی ۹۳ ۷۵/۲ ۶۳/۴ ۸۳۶/۳ ۳۷۳۶۳/۰ ۱۴/۰ ۲۴/۰- ۱۱۶/۰-

نمودار۴-۵) هیستوگرام متغیر عوامل نهادی
مطابق جدول و نمودار ۴-۵ میانگین امتیاز متغیر عوامل نهادی از نظر پاسخ دهندگان ۸۳۶/۳ ، انحراف معیار ۳۷۳۶۳/۰ و واریانس برابر ۱۴/۰ می باشد. میانگین به دست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار است و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر عوامل نهادی از نظر پاسخ دهندگان معادل ۷۵/۲ و بیشترین امتیاز معادل ۶۳/۴ می باشد. از سوی دیگر مقدار چولگی مشاهده شده برابر ۲۴/۰- است ؛ یعنی از لحاظ کجی متغیر عوامل نهادی نرمال بوده و توزیع آن متقارن است. همچنین مقدار کشیدگی آن ۱۱۶/۰- است ؛ این نشان می‌دهد توزیع متغیر عوامل نهادی از کشیدگی نرمال برخوردار است.
توصیف متغیر عوامل سازمانی
جدول۴-۱۰) توصیف متغیر عوامل سازمانی