پژوهش دانشگاهی – عوامل موثر بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه …

I5, I6, I7

دانشکده ما به دنبال کار با بخش خصوصی و عقد قرارداد با آن ها برای بهره مندی از منافع تجاری سازی است

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

دانشگاه و دپارتمان

I3, I5, I6, I7

متاسفانه دانشگاه به اساتیدی که فعالیت های تجاری سازی را انجام می دهند، پاداش یا درآمد آن چنانی از منافع تجاری سازی تخصیص نمی دهد
سیستم ارتقا اساتید ربطی با فعالیت های تجاری سازی ندارد

مشوق ها(تقسیم درآمد تجاری سازی بین تیم تحقیقی و دانشگاه، سیستم ارتقاء و اعتبار )

I5, I6, I7, I8, I10

مطمئنا باید بسترهای قانونی مرتبط با حفاظت از دارایی های فکری و کپی رایت الزامی است

قوانین و مقررات حفاظت از محصولات و فناوریهای نوین و مصوبات حفاظت از دارایی‌های معنوی

I5, I8, I1

فلسفه برخی از دانشگاه ها با تجاری سازی گره خورده است

ماموریت دانشگاه

I1, I2, I4

دانشگاه باید ارتباط با بازار را از اهداف اصلی خود قرار دهد

اهداف دانشگاه

I5, I7, I9

هرچقدر تعداد قراردادها و کارهای سابق یک دانشگاه بیشتر باشد، مسلما مسیر هموارتر و فرآیند سریع تر خواهد بود

فعالیت های سابق و قراردادهای گذشته دانشگاه با صنعت

I1, I2, I4

سیاست های دانشگاه نباید بازدارنده فعالیت های انتقال دانش باشد، بلکه باید تسهیل کننده باشد.

سیاست دانشگاه