علمی : عوامل موثر بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد …

در این مرحله با مرور چند باره داده های گردآوری شده از طریق مصاحبه، به بررسی زوایای مختلف آن پرداخته می شود. در واقع با مرور مجموعه داده های گردآوری شده، مفاهیم مستتر در داده های جمع آوری شده، بازیابی خواهد شد. در این مرحله بدون هیچگونه محدودیتی به نام گذاری مفاهیم پرداخته شده است. بعد از انجام کد گذاری باز، محورهای اصلی در مجموعه داده ها را مشخص کرده و در مرحله بعدی،کدگذاری حول این محورها انجام می گیرد.
در ستون اول این جدول به هر فرد مصاحبه شونده کدی از I1 تا I10 اختصاص داده شده است و در ستون دوم گزاره‌های کلامی و آن چه خبرگان دربارهی عوامل موثر بر تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت بیان کرده‌اند، به تفصیل آورده شده است. در ستون کدگذاری باز، مفاهیم مهم هر یک از گزاره‌های کلامی مطرح شده و ستون کدگذاری محوری، که مربوط به عوامل موثر بر تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت می‎باشد، در آخرین مرحله تکمیل شده است.

۴-۴- جمع آوری وکد گذاری داده های کیفی

در تحلیل کیفی، مصاحبه های انجام گرفته از طریق کدگذاری باز و کدگذاری محوری دسته بندی هایی انجام شده که منجر به شناسایی مفاهیم و مولفه های مربوط عوامل موثر بر تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت شده است. در ادامه هر کدام از ابعاد همراه با جدول کدگذاری باز و محوری و نیز تفسیر آن به صورت جداگانه ارائه شده است.
جدول(۴-۱). کدگذاری داده های محتوای مصاحبه در مورد عوامل موثر در انتخاب راهبرد تجاری سازی در بخش عوامل محیطی

کد مصاحبه شوندگان گزاره کلامی کد باز کد محوری
I4, I5, I8, I10 ما همیشه نگران این هستیم که ایده های ما توسط عوامل اجرایی سازمان های اجرایی دزدیده شود سیاست های مرتبط با دارایی های فکری عوامل محیطی
I3, I5, I6, I7 موجود بودن منابع طبیعی و زیرساخت هایی مثل راه و آب و برق و … به پیشبرد و عملیاتی کردن تحقیقات علمی کمک خواهد کرد زیرساخت های محیطی و منطقه ای
I1, I2, I4 به خاطر چذاب بودن حوزه کاری ام، همیشه کسانی هستند که تمایل به هزینه و سرمایه گذاری در پیشنهادات من داشته باشند در دسترس بودن سرمایه گذاران
I1, I3, I6 هرچقدر تعداد شرکت ها و کارخانجات مشتاق به استفاده از نتایج تحقیقات بیشتر باشد، تعداد قراردادها بیشتر می شود محیط دانشگاه، تراکم شرکت ها در یک منطقه و انتخاب آنها
I2, I4, I8