مقاله دانشگاهی – عوامل موثر بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه …

۳-۷ روش سنجش روایی سیستم

۳-۷-۱ مرحله کیفی تحقیق

در بخش کیفی روایی از طریق مشورت با خبرگان که در مورد رفتار سیستم اشراف دارند تعیین می شود.

۳-۷-۲ مرحله کمی تحقیق

در بخش کمی روایی حاصل از پرسشنامه از طریق خبرگان در مرحله کیفی سنجیده شده است.

۳-۸ قلمرو پژوهش (زمان، مکان، موضوع)

موضوع تحقیق از نظر زمانی در سال ۱۳۹۲محدود شده است.
موضوع تحقیق از نظر مکانی دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت محدود شده است.
موضوع مورد بررسی این تحقیق در قلمرو عوامل موثر بر تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی دانشکده های دانشگاه آزاد واحد رشت است. بنابراین سایر انواع فرآیندهای دانشگاه از مشمولیت این پروژه خارج می‎باشند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

۳-۹ روش های تجزیه و تحلیل داده ها

۳-۹-۱ مرحله کیفی تحقیق

تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی در قالب ۳مرحله ارائه خواهد شد:

۳-۹-۱-۱روش کدگذاری

قسمت اول کدگذاری باز:
در ابتدا داده های بدست آمده از مصاحبه ها با توجه به مصاحبه با خبرگان دسته بندی می شود در این قسمت تمام شاخص ها و معیارهایی که خبرگان به آنها اشاره نموده اند آورده می شود در ضمن مواردی که در شاخص ها ارائه شده است و نیاز به تغییر دارد آورده شده است.
قسمت دوم کدگذاری محوری:
در این قسمت نیز هر مقوله با توجه به کدگذاری صورت گرفته در ابعاد مرتبط قرار داده خواهد شد.

۳-۹-۱-۲ طبقه بندی

سپس هر یک از ابعاد ارائه شده و مقوله های اصلی و فرعی حاصل از مصاحبه ها کامل می شوند و نظرات خبرگان در این زمینه بصورت کامل در مقوله ها و نشانگرها گنجانده می شود و در مورد مقیاس اندازه‎گیری هر نشانگر به نتیجه گیری خواهیم رسید.

۳-۹-۲ مرحله کمی تحقیق

در این مرحله از پژوهش، داده های گردآوری شده از طریق پرسشنامه با استفاده از spss20 و LISREL 8.54 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. بدین منظور پس از ورود داده ها به نرم افزار، از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه

در این فصل یافته ها و نتایج تحقیق حاضر به صورت توصیفی و تحلیل ارائه گردیده و به تجزیه تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها و پرسشنامه های تکمیل شده توسط افراد جامعه، جهت پاسخگویی به سوالات تحقیق و نیل به اهداف آن اختصاص داده شده است. محصول نهایی هر تحقیق یافته های آن هستند که موجودیت تحقیق را توجیه و اثبات می کنند. داده های جمع آوری شده به منظور تجزیه تحلیل و نتیجه‎گیری می باید در قالب آزمون های آماری به اطلاعات ارزشمند تبدیل گردند. محقق در این فصل با توجه به داده های گردآوری شده، به بررسی سوالات تحقیق پرداخته و درصدد دستیابی به اهداف تحقیق است. در واقع تجزیه تحلیل داده ها برای پاسخگویی به سوالات تحقیق برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است و از اصلی ترین و مهم ترین بخش های تحقیق محسوب می شود. به همین منظور در این فصل به تجزیه تحلیل داده های به دست آمده از دو مرحله کیفی و کمی می پردازیم. از آنجایی که روش تحقیق مورد استفاده روش آمیخته اکتشافی است، ابتدا مرحله جمع آوری داده های کیفی انجام و آورده شده و در بخش دوم که مربوط به تجزیه تحلیل داده های کمی می باشد، برای تحلیل داده ها و پاسخگویی به سوالات تحقیق، از روش های آمار توصیفی و تحلیل آمار استنباطی استفاده شده است. مصاحبه شوندگان این تحقیق همگی مرد و دارای مدرک دکتری بوده اند.

۴-۲- تحلیل داده‌های کیفی حاصل از مصاحبه

در این بخش از گزاره‌های بیان شده توسط اساتید، مدیران صنعتی و خبرگان صنعت مورد مصاحبه جداولی تهیه می‌شود که چگونگی دستیابی به نتایج حاصل از این مصاحبه‌ها را نشان می‌دهد.

۴-۳-۱- تجزیه و تحلیل تم

بنابر آنچه قبلاً ذکر شد، ابتدا متون پیاده شده مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته، جهت شناسایی عوامل موثر بر تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ، با دقت بررسی گردید و پس از وارد کردن آن ها در جداول، و جدا کردن جملات معنادار آن ها در سطرهای مختلف، مفاهیم متنوع مورد استفاده در این تحقیق استخراج شدند. این مفاهیم با توجه به محتوای ظاهری، در دسته‌های مفهومی که در واقع نشان‌گر یک مفهوم مستقل می‌باشند، در جدول (۴-۱) کدگذاری شده است. این دستهها در بخشهای مختلف این فصل مورد بررسی قرار گرفتهاند. در فصل پنجم، بر اساس اطلاعات و بحث‌های این فصل، به سؤالات اصلی تحقیق پاسخ داده می‌شود.
الف) آماده‌سازی داده‌ها
با تهیه نسخه‌های کتبی از محتوای مصاحبه‌ها و پاسخ افراد به سوالات مصاحبه، داده‌های کیفی پژوهش براساس شماره سوال مرتب گردیدند و پاسخ هر خبره به هر سوال در کنار هم نوشته شد.
ب) کدگذاری
پس از مطالعه صحبت های مصاحبه شوندگان و تحلیل کیفی آن ها، در این مرحله، جهت خلق معنی از جداول بدست آمده، این جداول در یک فایل بصورت یک جدول یکپارچه قرار گرفتند و بعد از منظم کردن آن ها بر اساس کد تعیین شده، به جملات مربوط به یک کد، با توجه به مفاهیم آن ها و نقاط اشتراکشان، عنوانی تعلق گرفت. در ادامه جداول مربوط به کد گذاری ها آورده شده است.

۴-۳-۲- نحوه کدگذاری مصاحبه با خبرگان