مقاله دانشگاهی – عوامل موثر بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه …

روش نمونه گیری مورد استفاده، در این تحقیق روش هدفمند بوده است. در این تحقیق نیز از بین اعضای هیات علمی که برخی مدیران دانشگاه نیز می باشند به تشخیص استاد راهنما و اسامی اعلام شده از طرف معاونت پژوهشی دانشگاه، فهرست افراد خبره در این بخش تهیه شده و با آنان مصاحبه به عمل آمد. داده‎های به دست آمده از خبرگان تحلیل شد و تا زمانی که مصاحبه ها به فلت اطلاعات رسید و داده جدیدی اضافه نمی شد، ادامه یافت. برای تعیین اندازه نمونه در روش کیفی نمونه گیری از جامعه محدود اتفاق افتاد و نمونه گیری تا مرحله اشباع صورت گرفت محتوای مصاحبه ها تحلیل شد و تا زمانی که اطلاعات جدید در مصاحبه ها دریافت میشد، فرآیند مصاحبه و تحلیل داده ها ادامه یافت. تعداد افراد مصاحبه شده در این تحقیق ۱۰ نفر می باشد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

۳-۴-۲ مرحله کمی تحقیق

در بخش کمی روش نمونه گیری تصادفی است. بدین ترتیب که با مراجعه به هر دانشکده اساتید علاقمند پرسشنامه را پر می نمودند، البته در برخی موارد نیز پرسشنامه ها به صورت الکترونیکی برای تمام اعضای هیات علمی دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ارسال شد. در بخش کمی روش نمونه گیری از فرمول کوکران اتفاق می افتد.
 
در فرمول کوکران
n نشان دهنده حجم نمونه
حجم جمعیت آماری (اعضای هیئت علمی دانشگاه) N
در صد خطای معیار ضریب اطمینان قابل قبول t=1.96
P: برآورد نسبت صفت متغیر، (۵/۰ = P)
مقدار P برابر با ۵/۰ در نظر گرفته شده است. زیرا اگر ۵/۰ = P باشد، n حداکثر مقدار ممکن خود را پیدا ‌می‌کند. این امر سبب می‌شود که نمونه به حد کافی بزرگ باشد. (آذر، مومنی، ۱۳۸۰ ،ج۲: ۷۲)
درجه اطمینان یا دقت احتمالی مطلوب d
طبق فرمول بالا اگر بخواهیم حجم نمونه را با شکاف جمعیتی ۵/۰ 
p=0/5، ۱ – p = ۰/۵
و پذیرش خطای نمونه گیری
(d=0/09)
 
در نتیجه حجم نمونه در بخش کمی ۹۱ نفر از اعضای هیات علمی دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت بودند. برای انجام این تحقیق، ۱۰۰ پرسشنامه در میان ۱۰۰نفر از اعضای هیات علمی توزیع شد که تعداد پرسشنامه های برگشتی قابل بررسی ۹۳ پرسشنامه بود.

۳-۵ روش‌های گردآوری اطلاعات

۳-۵-۱ منابع دادهها

پژوهشگر از منابع مختلفی بـرای جمع آوری اطلاعات استفـاده می نماید. در ایـن تحقیق از منابع زیرجهت گردآوری اطلاعات استفاده شده است:

۳-۵-۱-۱ مرحله کیفی تحقیق

به منظور دستیابی به نشریات معتبر در زمینه تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی از منابع موجود در سایت های معتبر استفاده می شود از جمله مجلات معتبر در این زمینه که بسیار مقالات سودمندی در آن ارائه می‎شود مجله Research Policy و مجله Tech Transfer بود. در بخش کیفی از طریق مصاحبه از خبرگان تجاری سازی که تعداد آن ها ۱۰ تن بود، درباره تحقیقات دانشگاهی در دانشگاه اطلاعات کیفی جمع آوری می شود. سوالات پرسیده شده از آن ها در رابطه با ۴ بعد استخراج شده از پیشینه تحقیق و زیر معیارهای هرکدام بود.

۳-۵-۱-۲ مرحله کمی تحقیق

در بخش کمی نیز با پرسشنامه های که اعضاء هیات علمی دانشکده ها پر می نمایند اطلاعات تهیه می‎شود.

۳-۵-۲ روش گردآوری دادهها

پژوهشگر از ابزارهای مختلفی بـرای جمع آوری اطلاعات استفـاده می نماید. در ایـن تحقیق از روش های زیرجهت گردآوری اطلاعات استفاده شده است:

۳-۵-۲-۱ مرحله کیفی تحقیق

در مرحله کیفی مصاحبه نیمه سازمان یافته و اکتشافی با خبرگان تجاری سازی تحقیقات در دانشکده ها استفاده می شود. در این مرحله با ارائه سوالات مرتبط با مصاحبه، پاسخ هایی دریافت می شد که در نهایت با تحلیل مصاحبه های خبرگان تجاری سازی تحقیقات در دانشگاه چارچوب نهایی استخراج شد.

۳-۵-۲-۲ مرحله کمی تحقیق

در بخش کمی گردآوری داده ها بصورت میدانی واز طریق پرسشنامه بسته پاسخ خواهد بود.

۳-۶ روش سنجش پایایی سیستم

۳-۶-۱ مرحله کیفی تحقیق

در بخش کیفی با مستندسازی داده ها و روش ها در حین اجرای طرح و استفاده از روش های استاندارد کیفی تکرار پذیر بودن سیستم یا پایایی سیستم را افزایش می دهیم. همچنین در مطالعه موردی ‌اعتبار ابزار در فرآیند تحقیق ارزیابی و بهبود می یابد.

۳-۶-۲ مرحله کمی تحقیق

در بخش کمی برای محاسبه پایایی ابزار اندازه گیری در این تحقیق از روش آلفای کرونباخ ) استفاده گردیده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه ها یا آزمون هایی که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کند بکار می رود. در این روش :
i = تعداد زیر مجموعه سؤال های پرسشنامه یا آزمون.