پژوهش دانشگاهی – عوامل موثر بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی …

تشخیص ارزش ارتباطات فردی و شبکههای اجتماعی، شامل دانشمندان، دانشجویان، و فارغ التحصیلان (سیگل و همکاران،۲۰۰۳)

۲-۶- عوامل موثر بر تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی

براساس بررسی های انجام گرفته و با توجه به مرور ادبیات مرتبط با تجاری سازی، شش جریان تحقیقاتی مرتبط با عوامل موثر بر تجاری سازی حاصل شده که در راستای مطالعات انجام شده توسطO’Shea (2004) می باشد. چهار دسته از عوامل تعیین کننده فرآیند انتقال فناوری و دو دسته دیگر مرتبط با پیامدهای آن می باشد. در ادامه به هر کدام از عوامل شش گانه به تفصیل پرداخته می شود:
۲-۶-۱- ویژگی های فردی
تعدادی از مطالعات روی اهمیت شخصیت، انگیزش و ویژگی های تاثیرگذار روی کارآفرینی دانشگاهی تاکید می کنند. این جریان تحقیقاتی زمینه مشترکی را بیان می کنند: رفتار شرکت های زایشی، انعکاسی از اقدامات فردی است و بنابراین تاحد زیادی از شخصیت، توانایی و یا تمایل فرد برای درگیری موفقیت آمیز در رفتار کارآفرینی تاثیر می پذیرد(دست و پتل[۱۲۶]،۲۰۰۵).
۲-۶-۲- عوامل سازمانی
دانشمندان حوزه مسائل اجتماعی که در سطوح سازمانی تحقیق می کنند، رویکرد متفاوتی درباره مطالعات حوزه فعالیت های شرکتهای زایشی دارند(اوشیا،۲۰۰۴). بخصوص، محققان تمایل دارند تا ارتباط هایی بین فعالیت های مرتبط با انتقال فناوری و سطح و ماهیت تحقیقات انجام شده مثل کیفیت محققان، ماهیت تحقیق دانشگاهی و حضور انکوباتورهای فناوری و دفاتر انتقال فناوری ایجاد کنند (مارکمن و همکاران، ۲۰۰۵).
۲-۶-۳- عوامل نهادی
اعتقاد جریان تحقیقاتی سوم این است که فعالیت های انتقال فناوری دانشگاهی انعکاسی از رفتار نهادی است (اوشیا،۲۰۰۴) این جریان پیشنهاد می کند که دانشگاه هایی که فرهنگ هایی دارند که از فعالیت های تجاری سازی حمایت می کنند، سطوح بالاتری از تجاری سازی و نرخ های بالاتری از فعالیت های انتقال فناوری دارند. در مقابل، محیط های دانشگاهی که کارآفرینی را تشویق نمی کنند، فعالیت های زایشی کمتری را دارند (هامفریس[۱۲۷]،۲۰۰۳).
۲-۶-۴- عوامل خارجی
این جریان تحقیقاتی روی تاثیر عوامل اقتصادی کلان تری روی فعالیت های تجاری سازی دانشگاه ها تاکید می کند. سه عاملی که می توان درباره تاثیر آن ها روی فعالیت های زایشی بحث کرد، دسترسی به سرمایه مخاطره پذیر، الزامات قانونی اختراعات ( مثل قانون بای – دول در آمریکا) و زیرساختهای دانشی در منطقه اند(دایی و همکاران[۱۲۸]،۲۰۰۴).
براساس طبقه بندی انجام شده از کار (اوشیا،۲۰۰۴) توسط(اومام و همکاران،۲۰۰۸)چارچوب مفهومی ارائه شده است که چهار عامل تاثیر گذار روی نرخ انجام فعالیت های انتقال فناوری و تجاری سازی بین صنعت و دانشگاه شامل ویژگی های فردی، عوامل سازمانی، عوامل نهادی و عوامل خارجی است و دو عامل عملکرد انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت و تاثیر اقتصادی انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت نیز به عنوان نتیجه انتقال فناوری وتجاری سازی در نظر گرفته می شود. بنابراین و براساس مطالب بررسی شده، مدل مفهومی مورد استفاده در این تحقیق در ادامه و به صورت زیر ارائه می شود:
 
شکل(۲-۱). عوامل موثر بر تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی
منبع: (Umam: et al.,2008)

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

فصل سوم

روش تحقیق

۳-۱ مقدمه
استفاده از روشهای علمی مناسب، برای دستیابی به نتایج درست و قابل اطمینان در پژوهشها، امری ضروری است. تحقیق حاضر از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می شود. تحقیق کاربردی تحقیقی است که یافته های آن را می توان مورد استفاده ملی قرار داد. هدف تحقیقات کاربردی توسعه‎ی دانش کاربردی در یک زمینه ی خاص است. به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می شود(سرمد، ۱۳۸۳). همچنین از نظر نحوه گردآوری داده ها(طرح تحقیق) تحقیق از نوع آمیختهء اکتشافی است زیرا پژوهشگر درصدد زمینه‎یابی دربارهء موقعیت نامعین می باشد. برای این منظور ابتدا به گردآوری داده های کیفی می پردازد. انجام این مرحله او را به توصیف جنبه های بیشماری از پدیده هدایت می‎کند با استفاده از این شناسایی اولیه، امکان صورت بندی فرضیه های درباره بروز پدیده مورد مطالعه فراهم می شود. پس از آن، در مرحله بعدی، پژوهشگر می تواند از طریق گردآوری داده های کمی، فرضیه ها را مورد آزمون قرار دهد (بازرگان هرندی، ۱۳۸۷). در مرحله گردآوری داده های کیفی از روش مطالعه موردی استفاده شده است که پژوهشگر باید به مشاهده تفصیلی ابعاد مورد تحت بررسی و تفسیر مشاهده ها از دیدگاه کل نگر بپردازد. زیرا جهت درک عمقی یک “مورد”، پژوهشگر ویژگی های “مورد”، شرایط محیطی آن، عوامل تاثیر گذار و بطور کلی هر جنبه ای که می تواند ” مورد” را آشکارتر کند مورد بررسی قرار دهد (بازرگان هرندی، ۱۳۸۷). علاوه برآن مطالعات موردی برای توصیف پیشامدهای نادر و نیز فراهم آوردن مفاهیمی که درمقیاس وسیع پذیرفته شده اند، بسیار مفید است(هومن، ۱۳۸۵). پس از جمع‎آوری داده های کیفی، به کمک روش های کمی به ارزیابی عوامل موثر بر تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت خواهیم پرداخت.
در این فصل به تشریح روش انجام پژوهش، ابزارهای گردآوری و تحلیل اطلاعات ودادهها، پرداخته شده است.

۳-۲ روش انجام پژوهش

۳-۲-۱ مرحله کیفی
در مرحله کیفی، از روش مطالعه موردی استفاده شده است، بدین صورت که پس از مطالعه پیشینه تحقیق عوامل موثر بر تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی استخراج شد و این شاخص ها در ۴ دسته عوامل محیطی، ساختاری، نهادی و عوامل خارجی دسته بندی شدند. این شاخص ها در بخش (۴-۴) ارائه شدند و حین مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان تجاری سازی تحقیقات برای جمع آوری نظرات در مورد عوامل موثر بر تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد واحد رشت داده شد و ابعاد، مقوله های اصلی و فرعی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و نهایی شد. سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی نظرات خبرگان برای تعریف وزن و اهمیت موثر بر تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده‎های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت تحلیل شده است.

۳-۲-۲ مرحله کمی

در مرحله کمی تحقیق، برای شناسایی موثر بر تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، به کمک پرسشنامه ای که در مراحل قبل به تایید خبرگان تجاری سازی تحقیقات دانشگاه رسیده بود نظرسنجی از اعضای هیات علمی صورت گرفت. این پرسشنامه برای موثر بر تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی برای برخی از اعضای هیات علمی به صورت الکترونیکی ارسال شد و نتایج حاصل از آن با روش های آمار توصیفی تحلیل شده است.

۳-۳ تعریف جامعه و نمونه آماری

۳-۳-۱ مرحله کیفی تحقیق

در بخش کیفی پژوهش جامعه آماری، اساتید و خبرگان تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی می باشد. فهرست جامعه آماری با نظر استاد راهنما تهیه شد، که دارای ویژگی های مشترک زیر در این تحقیق می‎باشند:
با تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی و فرآیندهای پتنت، مجوزدهی، شرکت های دانشگاهی آشنا باشد.
حداقل در یک مورد از خروجی های عملکرد تحقیقات دانشگاهی همکاری داشته باشد.
حداقل یک مورد از موارد مرتبط با تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی را انجام داده باشد.
در مجموع با ۱۰ نفر از اساتید و خبرگان مصاحبه شد که به روش گلوله برفی انتخاب شده بودند.

۳-۳-۲ مرحله کمی تحقیق

در بخش کمی جامعه آماری کلیه اعضاء هیات علمی دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت درنظر گرفته شدند که آخرین آمار آن طبق گزارشات دانشگاه آزاد اسلامی ۲۱۹ نفر گزارش شده است.

۳-۴ روش نمونه گیری

۳-۴-۱ مرحله کیفی تحقیق