دسترسی به منابع مقالات : عوامل موثر بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه …

محققان روشهای متعددی که بوسیله آنها دانشگاه ها با بخش خصوصی در مورد فناوری تعامل دارند را پیشنهاد کرده اند (کوهن و همکاران،۱۹۹۸).
بنا به نظر محققان بسیاری نقش واقعی دانشگاه ها در رشد و توسعه اقتصادی، بیسار بیشتر از چیزی است که در محاسبات انتقال تکنولوژی نشان می دهد(برکوویتز و فلدمن،۲۰۰۶). یکی از دلایل اصلی برای نبود گزارش درباره ی خروجی های تجاری از دانشگاه این است که همه ی نتایج از دفاتر انتقال فناوری نشات نمی گیرد. و در عوض خروجی از فرآیندهای رسمی و غیررسمی شکل می گیرد که در واحدهای مختلفی درطول سیستم دانشگاهی شکل می گیرد (نیلسون و همکاران،۲۰۰۱).
برکویتز و فلد من[۱۰۵](۲۰۰۶) راهبرد های تعاملات رسمی و غیررسمی انتقال فناوری دانشگاهی را در جدول ۲-۳ دسته بندی و ارائه نمودند.
جدول(۲-۳). راهبرد های تعاملات رسمی و غیررسمی انتقال فناوری دانشگاهی

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

راهبرد تعریف
تحقیق با حمایت مالی قراردادی که طی ان دانشگاه در ازای انجام تحقیق بودجه دریافت می کند.
حق امتیاز حقوق قانونی برای استفاده از بخشی از دارایی های معنوی دانشگاه
به کار گیری دانشجویان استفاده از دانشجویان دانشگاه، به خصوص آنهایی که درپروژه های اسپانسر شده کار می‎کنند.
شرکت های Spin-off مفهوم تازه ای که در تحقی دانشگاهی یا مجوز دانشگاه شکل گرفته شده باشد.
شانس بخت!
(برکوویتز و فلدمن،۲۰۰۶) Source:

نلسون و همکاران[۱۰۶] (۲۰۰۹) یک دسته بندی جدید برای انتقال تحقیق ارائه داده اند آنها نتیجه گیری می‎نمایند که برای شناخت نقاط مبهمِ تحقیق می بایست راهبرد های بیشتری ارائه شود. و بنابراین دسته بندی جدیدی را برای راهبرد انتقال تحقیق ارایه نمودند. همچنین آنها بر خلاف تحقیقات گذشته برآیند یا نتیجه هر یک از راهبرد ها را نیز تشریح می نمایند که در جدول۲-۴ می توان نتیجه این تحقیقات را مشاهده نمود.