تحقیق – عوامل موثر بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی …

۴

چی چنگ، وانگ هانگ

مطالعه تجربی عملکرد تجاری سازی محصولات نانو

۲۰۱۰

تدوین راهبرد برای تجاری سازی محصولات نانو، چگونگی شناسایی فرصت ها در تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

۵

نورث

نهادها، تغیرات نهادی و عملکرد اقتصادی

۱۹۹۰

عوامل شناسایی شده بر انتخاب راهبرد تجاری سازی شامل سیاست ها،قوانی اقتصادی، قرار دادها، ارزش ها، هنجارهای رفتاری، فرهنگ

مطالعات انجام گرفته داخلی بیشتر در پی معرفی و شناساندن مفاهیم تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی بوده و اکثرا جنبه تئوریک دارند. این مطالعات در پی تبیین جایگاه و اهمیت تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در فرآیند توسعه اقتصاد دانش محور و در نتیجه توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه هستند.
فکور (۱۳۸۶) در مطالعه ای به بررسی فرآیند انتقال تکنولوژی از دانشگاه و راهبرد های مورد استفاده جهت انتقال و تجاری سازی تحقیقات پرداخته است. وی شش عامل کلیدی را در موفقیت تجاری سازی تحقیقات مورد توجه قرار داده است: ۱- تمرکز بر بازار ۲- فرهنگ سازمانی ۳- مدیریت داخلی و سازمانی ۴- مدیریت حقوق مالکیت فکری ۵- شبکه سازی ۶- کارآفرینی و ایجاد کسب وکار.
ندیرخانلو (۱۳۸۷) در پایان نامه کارشناسی ارشد به تدوین الگوی انتقال تجاری دانش و الزامات کارآفرینی دانشگاهی براساس مقایسه روش های پنج دانشگاه معتبر جهان پرداخته است. در ادامه به چند مورد دیگر از مطالعات داخلی انجام گرفته در این حوزه اشاره می شود:
جدول(۲-۲). تحقیقات داخلی مرتبط با تجاری سازی

ردیف نام محقق عنوان تحقیق سال نتیجه
۲ پورعزت،حیدری شناسایی و دسته بندی چالش ها و موانع تجاری سازی دانش با استفاده از روش کیو ۱۳۹۰ شناسایی موانع تجاری سازی و نهایتا شناسایی ۴۱ مانع در تجاری سازی دانش