عوامل موثر بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی …

محققین دو “موج” تجاریسازی را در طول تاریخ توسعه تجاری سازی، شناسایی میکنند. اولین موج در اوایل دهه ۱۹۸۰ آغاز شد. این موج را میتوان با تأسیس پارکهای علم “سنتی”، که اغلب با هدف جذب شرکتهای پیشرفته صورت میگرفت شناسایی کرد، و افزایش بودجههای خصوصی برای پژوهشهای دانشگاهی نشانگر افزایش همکاری با صنایع موجود بود. موج دوم که در نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ تسریع یافت، با تمرکز بیشتر بر شرکتهای انشعابی، اعطای حق اختراع و واگذاری امتیاز اختراعات، نسبت به همکاری‎های عمومی صنعتی، درگیری بیشتر دانشجویان در تجاری سازی و حتی افزایش دشواری تشریح نتایج اقتصادی فعالیت های دانشگاهی، از موج اول قابل تفکیک است (راسموسن و همکاران،۲۰۰۶). بعدها این رویکرد جدید، مجموعه ای از عناصر اصلی را توسعه داد: انتقال تکنولوژی و دفاتر مجوز دهی، تسهیلات انکوباتورها و شرکت های با سرمایه گذاری مشترک(اتزکوویتز،۲۰۰۲). تغییر نقش دانشگاه ها و ظهور سرمایه داری دانشگاهی[۵۷] در نوشته های اسلاتر و همکاران[۵۸] (۱۹۹۷)، هنرکسون و همکاران[۵۹](۲۰۰۰) و بوک[۶۰] (۲۰۰۳) آمده است(کارلسون،۲۰۰۷).
چانگ[۶۱] و همکارانش(۲۰۰۹) با مرور مقالات و تحقیقات گذشته دو جریان اصلی تحقیقات که به بررسی تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی پرداخته اند را تشریح می نمایند. یکی جریان “انتقال فناوری” است(سیگل و همکاران،۲۰۰۳) . این جریان با بازگشت به دهه ۱۹۸۰ میلادی بحث میکند که تجاری سازی پژوهش های دانشگاهی باید به عنوان فرایند انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت، نگریسته شود. برای ارتقا تجاری سازی پژوهش های دانشگاهی، دانشگاه باید با شکاف انگیزشی، به موانع و تقابل بین ذی نفعان درگیر در این فرایند انتقال توجه داشته باشد.
جریان دوم جریان “منابع نهادی و سازمانی” است(رایت و همکاران[۶۲]،۲۰۰۶). این جریان که در اوایل قرن بیست و یکم پدیدار شد، بیان می کند که منابع نهادی و سازمانی مطلوب شامل زیرساختهای تجاری حمایتی، انگیزش های سازمانی، قدرت پایه پژوهش و دسترسی به سرمایه مخاطره ای، نقش عمده ای در ارتقاء عملکرد تجاری پژوهش دانشگاهی بازی می کنند.
تاسی (۱۹۹۲، ۱۹۹۷، ۲۰۰۷) اگر اولین نفر نبود، از اولین اقتصاددانان یا سیاستگذارانی بود که یک مدل غیر خطی برای نوآوری ترسیم کرد وگالاهر[۶۳]، لینک و پتروسا[۶۴](۲۰۰۶) مدل او را از بنگاه تولیدی، که در ادامه تشریح شده، به بنگاه بخش خدماتی ارتقاء دادند. به صورت کلی راجع به تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی تحقیقات بسیاری چه در داخل و چه در خارج از کشور صورت گرفته است که خلاصه آن ها در جداول(۲-۱) و (۲-۲) آورده شده است.
جدول(۲-۱). تحقیقات خارجی مرتبط با تجاری سازی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

ردیف نویسنده عنوان سال نتیجه
۱ اومام،دوانتو،لارسو موسسات آموزشی و انتقال فناوری ۲۰۰۸ عوامل شناسایی شده بر انتخاب راهبرد تجاری سازی شامل رهبری، ماموریت، اهداف، تاریخچه و سنتها، فرهنگ، دانشگاه، سیاست های دانشگاه، پاداش ها
۲ اوشیا دانشگاه ها و انتقال فناوری ۲۰۰۵ حجم و نوع تامین مالی تحقیقات، کیفیت اساتید دانشگاهی و نوع تحقیق، ساختارهای حمایتی نظیر مرکز رشد و دفتر انتقال فناوری
۳ نلسن، ویلیامز، اوکلر مدلی برای تجاری سازی فناوری:دانشگاه ایالت می سی سی پی ۲۰۰۹ بررسی عوامل موثر در تجاری سازی فناوری و مدل کسب وکار عوامل مهم و موثر بر تدوین مدل تجاری سازی کسب وکار شرکت ها عبارتند از: صنعت، دولت، مشتریان و سرمایه گذاران مخاطره پذیر