عوامل موثر بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه …

مطالعه تجاری سازی تحقیق و تکنولوژی و ابعاد آن بسیار مهم است چرا که چنین تحلیل هایی فراهم کننده مدارک مهمی جهت تصمیم گیری کاراتر بیشتر مدیران و سیاستگذاران می باشد. حقیقتا موضوع تجاری سازی به عنوان یک فیلد جدید[۲۶] در حال حرکت به سمت جلو بوده و مورد توجه محققین قرار گرفته شده است. آمارها نشان می دهد که در سال های اخیر ژورنال های علمی بسیاری، در این زمینه تحقیقات دانشمندان را منتشر می‎نمایند (روترمل[۲۷]،۲۰۰۷). افزایش نرخ تحقیقات پیشرفته، ارائه فعالیت ها و فرآیندهای مرتبط و گسترش تئوری های بنیانی در این موضوع نشان از اهمیت تجاری سازی مالکیت معنوی در میان موسسات انتفاعی و غیرانتفاعی دارد. افزایش مقاله های مرتبط با این بخش در میان سازمان‎های انتفاعی و غیرانتفاعی نشان دهنده وجود تلاش بسیار جهت تجاری سازی تحقیق و تکنولوژی در میان دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی است(مارک من و همکاران[۲۸]،۲۰۰۸).
پیرو تغییر در سیاست های دولتی و سیستم های نظارتی دولت دانشگاه ها تا حد زیادی نقش اقتصادی خود را مورد بحث قرار داده و تمایل به نشان دادن تاثیر اجتماعی شان در جهت کسب بودجه دولتی دارند. گزارش سازمان توسعه و همکاری اقتصادی نشان می دهد که بسیاری کشورها اصلاحات دانشگاهی را به سوی استقلال بیشتر، رقابت بیشتر، بودجه بر اساس عملکرد و تجاری سازی نتایج تحقیقات انجام داده اند. همچنین افزایش قابل توجهی در سیاست های حمایتی دانشگاه از تجاری سازی و انتقال فناوری دیده می‎شود. اتکوویتز و همکاران[۲۹] (۲۰۰۰) پیشنهاد می کنند که الگویی از تغییر به سوی دانشگاه کارآفرین در مناطق جغرافیایی مختلف در حال ظهور است. این تغییر ناشی از توسعه داخلی دانشگاه و تاثیرات خارجی برروی ساختارهای دانشگاهی و شاید افزایش نفوذ خوشه بندی نوآوری درسطح منطقه ای است.
گول براندسون(۱۹۹۷) با تکیه بر گفته فرودر[۳۰](۱۹۹۰) تشریح می نماید که موسسات دانشگاهی می توانند با پاسخگویی به نیازهای اجتماعی و کمک به افزایش توسعه اقتصادی تصویر عمومی خود را بهبود بخشند که خود به خود می توانند توجیح مناسبی در زمینه بودجه های دولتی صرف شده ارائه نمایند. بعلاوه تغییر در ماموریت دانشگاه این امکان را برای بسیاری از دانشگاه ها ایجاد نموده است که بودجه وسیعتری از منابع غیردولتی بدست آورند. بطور کلی، دانشگاه ها می توانند به توسعه اقتصادی از طریق تعامل با صنعت موجود و در کنار آن با انواع تجاری سازی دانش ازجمله ایجاد کسب وکارها کمک نمایند. بسیاری از دانشگاه ها از این فرصت بهره می گیرند تا فعالیت های خود را از طریق نشان دادن مطلوبیتشان در جامعه تضمین کرده و گسترش دهند(گلبرندسن[۳۱]،۱۹۹۷).
افزایش تجاری سازی تحقیق باعث افزایش موضوعات خط مشی گذاری و مدیریتی شده است و این مقوله موجب شروع تغییراتی در دانشگاه ها، شرکت ها و جامعه شده است. برای دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی، گرایش به سمت تجاری شدن منعکس کننده فشاری اجتماعی برای افزایش سود اجتماعی (برای مثال افزایش شغل یا خلق ارزش) که با سرمایه گذاری عمومی که در امر تحقیق شده و همچنین تلاشی در جهت رشد دانشگاه ها همسو است (مارکمن و همکاران،۲۰۰۸).
عوامل زیادی می تواند نگرش دانشگاهها را در مورد جنبه های سودمند پژوهشها و تلاش برای همکاری با شرکتهای خصوصی به صورت فعال تغییر دهد. یکی از آنها جستجوی منابع بیشتر برای تأمین بودجههای پژوهشی در پی کاهش بودجههای دولتی است. همچنین تغییرات در سیاستهای دولتی در این زمینه نیز بسیار مهم است که در نتیجه منجر به افزایش مشارکت صنایع به روشهای گوناگون شده است. این سیاست‎ها بازه گستردهای را، از تقویت همکاری و مکانیزمهای انتقال به درون یا بیرون از دانشگاه، تا تأمین بودجههای دولتی وابسته به مشارکت صنعت، در برمیگیرد(سازمان همکاری اروپا،۲۰۰۰).

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

۲-۲ تعریف تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی

اغلب تعاریف در زمینه کارآفرینی دانشگاهی، تأکیدی ویژه بر تجاریسازی دانش تولید شده در دانشگاهها داشته و برخی پژوهشگران(تول و چزارنیتزکی[۳۲]،۲۰۰۷) آنها را مترادف با یکدیگر میدانند.
محققین تعاریف گوناگونی از کارآفرینی دانشگاهی ارائه دادهاند که هر یک از آنها به جنبه هایی از این پدیده اشاره دارند. برخی از پژوهشگران در تعریف کارآفرینی دانشگاهی، به کلیه فعالیتهای تجاریسازی، خارج از وظایف عادی آموزشی و پژوهشی اشاره دارند(کلفستن و جونز ایوانز[۳۳]،۲۰۰۰). در حالی که برخی دیگر از محققین بر فعالیتهای نوظهور دانشگاهها، بویژه ایجاد شرکتهای انشعابی تأکید بیشتری میکنند که می‎توان به تعریف اتزکویتز (۲۰۰۳, ۱۱۲) اشاره کرد که دانشگاه کارآفرین را مرکز رشدی طبیعی با ساختارهای حمایتی تجاری، فکری و ترکیبی از آنها، برای استادان و دانشجویان در راهاندازی مخاطرات جدید میداند. رایت و همکارانش[۳۴](۲۰۰۷, vii) ، نیز کارآفرینی دانشگاهی را توسعه تجاری سازی، فراتر از تمرکز سنتی بر اعطای امتیاز داراییهای فکری و مشتمل بر اقدام به ایجاد شرکتهای انشعابی[۳۵] حاصل از فناوری و دانش تولید شده در دانشگاهها، میدانند.
در برخی پژوهشها نیز کارآفرینی دانشگاهی، حوزه ای از کارآفرینی تعریف شده که به دنبال درک و شرح کسبوکارهای مخاطرهای و محصولات جدیدی است که از داراییهای فکری دانشگاه حاصل شدهاند (لانو[۳۶]،۲۰۰۶).
گاهی اوقات کارآفرینی دانشگاهی به منزله تلاشی برای افزایش منافع، نفوذ و پرستیژ فردی یا نهادی، از طریق توسعه و بازاریابی ایدههای پژوهشی یا محصولات مبتنی بر پژوهش (لوییس و همکاران[۳۷]،۱۹۸۹) و یا به صورت یکپارچهسازی نقشها و منابع جدید در بستر سازمانی موجود و ایجاد مدلهای جدید برای آنچه پژوهشگران باید انجام دهند(کولی واس و پوول[۳۸]،۲۰۰۳) تعریف میشوند.
برخی دیگر از پژوهشگران نیز کارآفرینی دانشگاهی را شامل کلیه فعالیتهای کارآفرینانه دانشگاه میدانند که محدود به واگذاری امتیاز، ایجاد شرکتهای جدید در دانشگاه، انتقال فناوری، مراکز رشد، پارکهای علم و فناوری، واگذاری حق امتیاز و توسعه منطقهای نمیشود(روترمل و همکاران،۲۰۰۶).
دانشگاه کارآفرین، توسعه اقتصادی را به عنوان یک عملکرد جدید دانشگاهی به آموزش و پژوهش پیوند میزند. این امر “سرمایهای کردن دانش” است که قلب مأموریت جدید دانشگاه را تشکیل داده، پیوند دانشگاه را با کاربران دانش محکمتر کرده و دانشگاه را به عملگری اقتصادی تبدیل میکند (اتزکوویتز، ۱۹۹۸).
در بسیاری از متون تحقیقاتی، تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی و انتقال تکنولوژی مترادف هم هستند (چانگ و همکاران،۲۰۰۹)
بطور کلی انتقال تکنولوژی عبارت است از انتقال ایده، انتقال روش یا نتایج تحقیقات در محیطی که منجر به محصول، خدمات یا فرآیند ها به هر روشی شود (۲۶ , ۲۰۰۳,RAND). انتقال تکنولوژی، انتقال رسمی کشفیات جدید و نوآوری های ناشی از تحقیقات علمی است که موسسات تحقیقاتی غیرانتفاعی و دانشگاه‎ها با بخش های تجاری برای مزایای عمومی به اجرا می رسانند ( ۲۰۰۳,AUTM).
بسیاری از محققین نیز به تعریف تجاری سازی می پردازند:
اراب[۳۹] (۱۹۸۸) تجاری سازی را بدین صورت تعریف کرده است: ” تجاری سازی شامل تولید ایده ای جدید و پیاده سازی آن روی یک محصول، فرآیند یا خدمت جدید است که منجر به رشد پویای اقتصاد ملی و افزایش اشتغال و افزایش سود خالص برای بنگاه کسب وکار نوآور می شود. تجاری سازی نوآوری پدیده ای یک باره نیست؛ بلکه فرآیندی طولانی و تجمعی از تعداد زیادی از فرآیند های تصمیم گیری است که از مرحله تولید ایده تا مرحله پیاده سازی آن را شامل می شود. ایده جدید به ادراک از نیازهای جدید مشتریان یا راه های جدید تولید اشاره دارد. این پدیده در فرآیند تجمعی گردآوری اطلاعات، ایجاد شده و با یک چشم انداز کارآفرینانهی همیشه در چالش، ترکیب می شود. در فرآیند پیاده سازی، ایده جدید بصورت محصول قابل عرضه به بازار، یا فرآیند جدیدی با هزینه کمتر و بهرهوری بالاتر، توسعه یافته و تجاری می‎شود” (اوراب،۱۹۹۸).
اسپلینگ[۴۰] با مروری بر تعاریف مختلف از جمله تعریف جولی[۴۱] (۱۹۹۷) که تجاری سازی را فراگردی تعریف میکند که از بینش فناوری– بازار آغاز شده و به کارکردهای پایدار محصول متناسب با بازار ختم میشود در مورد تجاری سازی تعریف جامعی ارائه می نماید وی تجاریسازی را به عنوان فراگرد انتقال و تبدیل دانش نظری موجود در نهادهای دانشگاهی به برخی انواع فعالیتهای اقتصادی تعریف کرد (اسپیلینگ،۲۰۰۴).
فانگ زاو[۴۲] (۲۰۰۴) با بررسی تحقیقات برایت[۴۳] (۱۹۶۹)، سارن[۴۴] (۱۹۸۴)، روث ول[۴۵] (۱۹۹۲)، ساندبو