عنوان به انگلیسی و نظریه زمینه ای

دانلود پایان نامه

5-2-2-6- مقوله هسته: ایجاد محیط تنش زا و شکل گیری منازعه
در مناسبات بین هووها 132
فصل ششم: بحث و نتیجه گیری
6-1- نتیجه گیری 141
6-2- نظریه زمینه ای 159
6-3- محدودیت های پژوهش 165
6-4- پیشنهادات پژوهش 166
منابع
منابع فارسی 167
منابع انگلیسی 171
چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 5-1- اطلاعات مربوط به زن دوم 98
جدول 5-2- اطلاعات مربوط به شرایط خانوادگی پدر 99
جدول 5-3- اطلاعات مربوط به همسر 100
جدول 5-4- گزاره- مفاهیم و مقوله های مربوط به رابطه زن دوم و همسر 123
جدول 5-5-رابطه زن اول با زن دوم 136
جدول 6-1- مقوله های هسته و فرعی پژوهش 143
فهرست مدل ها
عنوان صفحه
مدل 5-1- رابطه زن دوم با همسر 126
مدل 5-2- نوع رابطه زن دوم با زن اول 139
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مقاله درباره استخراج و مقایسه